Belediye Meclisi Toplanıyor

Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantılarının ilk oturumu 7 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’de Meclis Salonunda yapılacak.

Belediye Meclisi Toplanıyor

Meclisin gündeminde şu konular görüşülecek.

Belediyemizde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı 5. Derecede 1 adet Peyzaj Mimarı kadrosu için 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3. Fıkrasına istinaden kadro karşılığı Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile Sözleşmeli Personel( Peyzaj Mimarı) istihdamı düşünüldüğünden, 2017 yılında Peyzaj Mimarı olarak göreve başlayacak olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin ünvanı bazında aylık net ücretlerinin belirlenmesi konusu,

Karaman Merkez 3309 Ada 1 Parsele kayıtlı taşınmazın bulunduğu bölgeye dair Ortaöğretim Tesis Alanı fonksiyonunun Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik İmar Plan Tadilatı teklifi reddedilmiştir. Ortaöğretim Tesis Alanının eşdeğer alan belirleme ilkesine bağlı kalmaksızın Park ve Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine izin verildiği gibi bir algılamanın oluşmasına sebebiyet vermektedir. Belediye Meclisi Kararla bu düzenlemeye aykırı bir durum meydana getirildiğine dair oluşabilecek bir algıyı bertaraf etme gerekliliği yönünden değerlendirilerek yürürlükten kaldırılıp kaldırılamayacağı konusu,

2 No’lu Yunus Emre Kooperatif Başkanlığının Ahmet Hilmi Birant Caddesinin tek yönlü olması, vatandaşların çift yönlü araç park etmesinden ve güzergahta bulunan 2 adet okuldan dolayı öğrenci yoğunluğu olduğundan, güzergahlarının yeniden belirlenmesi konusu,

5 No’lu minibüs hattının güzergahında bulunan Ahmet Yesevi Caddesi ile Alpaslan Türkeş Bulvarının kesiştiği yer ile 1063 Sokak ve Ş. Hakan YILMAZ caddesinin kesiştiği yerin ara geçitlerinin kapanması  ile dolmuş güzergahında değişiklik olduğundan, dolmuş hattı olarak şu anda kullanılan güzergahta sıkıntı yaşandığından  güzergahlarının yeniden belirlenmesi konusu,

Serbest Bölge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için yapılacak satışlar uyarınca imzalanacak olan Taahhütname ile ilgili evrakları imzalamaya, kurumumuzu temsil ve ilzama Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu,

Karamanlı Şehitlerimizden Şehit Oğuzhan KÜÇÜK ve Şehit Muhammet Ali Mevlüt DÜNDAR’ın isimlerinin uygun cadde ve sokaklara verilmesi talebi,

Karamanoğlu Mehmey Bey Üniversitesi Rektörlüğü adına kesin tahsisi yapılan 3911 ada 8 parsel numaralı taşınmaz ile 3911 ada 1 parsel numaralı taşınmazların ifraz ve tevhit işlemleri sonucu Karaman Belediyesi ile hisseli 3911 ada 29 parsel numaralı 1.652.648,35 m2 yüzölçümlü taşınmaz oluştuğundan bahsedilerek Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında yönetmelik hükümleri gereğince söz konusu taşınmazdaki Belediyeye ait hissenin Üniversite adına tahsisinin yapılması talebi konusu,

Alparslan Türkeş Bulvarındaki çalışmalarda Karaman Valiliği İl Trafik Komisyon Başkanlığınca ‘Bahse konu kavşağın Alparslan Türkeş Bulvarı tarafına orta refüj aralıklarında (U Dönüşü) için gerekli çalışma yapılarak trafiğe uygun hale getirilmesine, kavşakta bu çalışma yapıldıktan sonra Ahmet Yesevi Caddesi ile 1046. Sokağın kesiştiği kavşaktaki (Seyran Parkı) orta refüj aralıklarının kapatılmasına karar verildiğinden 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının İl Trafik Komisyonunun kararına uygun hale getirmek için gerekli olan Plan Tadilatının yapılması talebi konusu,

Mümine Hatun  Mahallesi 2603 ada 1 Parsel üzerinde bulunan boş arazinin Futbol Sahası yapılması talebi konusu,

Alacasuluk Mahallesi 1103 ada 179 Parsele imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Kirişçi Mahallesi 2727 ada 1 Parselin kuzeyinde yer alan bölgede imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Hacıcelal Mahallesi 1095 ada 184 Parselin batısında yer alan bölgede imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Hacıcelal Mahallesi 3 ada 16 Parselin batısında yer alan bölgede imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Alacasuluk Mahallesi 4723 ada 1 Parsele imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Alacasuluk Mahallesi 4722 ada 2 Parsele imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Karaman İli, Merkez İlçe, Urgan Mahallesi 397 ada 22-65 parsellerde Güneş Enerji Santrali alanı içerisinde trafo tadilatı yapılarak onaylanması talebi konusu,

Karaman İli, Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi Ağalar Harmanı mevki 3184 ada 6 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında yanındaki 3183 ada ile  Konut Alanı olarak planlandığı, 3184 ve 3183 adaların bir kısmının ifraz hattı ile ayrılarak bu alanın her iki uygulamaya da uymayan farklı bir kullanımda verilmesi şehircilik ilke ve esaslarına uymadığı gibi hak ve eşitlik anlayışına da uymadığı sebebiyle 3184 ve 3183 adalardaki ifraz hattının kaldırılması ve ada bütünlüğünün sağlanması adına 4 kat olarak yeniden düzenlenerek hazırlanan imar planı tadilatının onaylanması talebi konusu,

08/09/2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 18. Maddesi 03/07/2017 Tarihinde yayınlanan ve 01/10/2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 23. Maddesinde arka bahçe mesafeleri 3 metre olarak belirlenmiştir. Belediyemiz Plan Notlarında ise arka bahçe mesafesinin yapı yüksekliğinin yarısı kadar olacağı belirtildiğinden bahsedilerek Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 23. Maddesinin c,ç maddelerinin plan notlarına işlenmesi talebi konusu,

Karaman İli Merkez İlçe Gazi Dükkan Mahallesi 2969 ada 12 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak gösterildiği, söz konusu parsel yerinde incelendiğinde ticari ihtiyaçların karşılanacağı, ticari faaliyet yapılacak alanların yoğun olduğu alanda kaldığı, çarşı merkezi olarak günlük ticari aktivitelerin olduğu bu bölgede ticari dükkanlara ihtiyaç olduğundan bahsedilerek zeminde ticari birimler (fırın,bakkal,berber vs) yapmak için konut alanı olarak belirlenen alanın T4 Ticari Alana çevrilmesi amacıyla yaptırılan plan tadilatının onaylanması talebi konusu,

Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi 371 ada 8 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı’nda kaldığı, söz konusu parsel yerinde incelendiğinde ticari faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı, hareketliliği yüksek olan bir bölgede yer aldığı ve günlük ticari aktivitelerin yapılabilmesi, oturanların ihtiyaçlarına cevap verebilmesi adına zeminde ticari birimler, üstte konut yapmak için 371 adanın ‘T4 Ticari Alanı’na çevrilmesi amacıyla yaptırılan plan tadilatının onaylanması talebi konusu,

Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi 4627 ada 66 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanında kaldığı, söz konusu parsel yerinde incelendiğinde ticari ihtiyaçların karşılanacağı, ticari faaliyet yapılacak alanların bulunmadığından bahsedilerek bu sebeple ticari faaliyetler yapmak için (fırın, bakkal, berber vs.) 4627 adanın tamamının T4 Lejantlı Ticaret Alanına çevrilmesi amacıyla yaptırılan plan tadilatının onaylanması talebi konusu,

Karaman Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi,3045 ada 7 parsel üzerinde yapılması planlanan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Kampüsünde mevcut alanın yetersiz kalması, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yeni hizmet binası için yer aranması ve bu parsel üzerinde 6306 Sayılı Afet Riskli Alandaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı Planlanması nedenleriyle yeni yer bulma çalışmaları yürütüldüğünden bahsedilerek; Kırbağı Mahallesi sınırlarında 4923 ada 1 Parsel için mevcut imar planında ‘Spor Alanı’ gösteriminin ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak değiştirilmesi, 4919 ada 1 parsel ve 4904 ada 1 Parselde bulunan taşınmazların ‘Resmi Kurum Alanı’ gösteriminin ‘Spor Alanı’ olarak değiştirilmesi planlanarak söz konusu imar planı değişikliği dosyası gönderilerek onaylanması talebi konusu,

Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Konut Alanı’nda kalan Mülkiyeti Belediyemize ait 1754 ada 5 parsel ile Mülkiyeti şahsa ait 1754 ada 4 parsel yapılaşma koşulu sağlanamadığından ve alanda yeni yapılmış olan Kavşak Projesi içerisinde köprünün ayaklarında kaldığından söz konusu parseller ‘Park Alanı’na çevrilerek plan tadilatı yapılması konusu.

Karaman İli, Merkez İlçe, Ahiosman Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi 4363 ada 5 Numaralı parsel mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı olarak planlandığı ve söz konusu planda parselin İsmet Paşa Caddesi’ne bakan cephesinde 23.00 metrelik yol genişletme çalışması nedeniyle parselin ön cepheye isabet eden bir kısmının terk edilmesi gerektiğinden parsel sahibinin ciddi bir bicinde mağdur edeceğinden bahsedilerek, mağduriyetin giderilmesi amacıyla kar arttırımına yönelik plan tadilatı teklifi hazırlanarak onaylanması talebi konusu.

Karaman İli, Merkez İlçe, Hürriyet Mahallesi 1600 ada 78,79,80,81,82,83 numaralı parsellerin sahipleri tarafından verilen ilgi dilekçede; Söz konusu parsellerle aynı ada içerisinde bulunan 1786 ada 42 numaralı parselin yürürlükte olan Uygulama İmar Planında  Mera Vasfını taşımazı nedeniyle imar planı uygulaması yapılamadığından bahsedilerek, Tarım İl Müdürlüğünün 19/03/2014 tarihli yazısına Milli Emlak Müdürlüğünden de bir cevap gelmediğinden, Mera Vasıflı parselin imar dışı bırakılacak şekilde veya 18 uygulamasında uygulama dışı bırakılacak şekilde bir düzenleme yapılması parsellerin kullanımını sağlayacağından, söz konusu parsellerin sınırları baz alınarak Mera Vasıflı arsa bir bir adada kalacak şekilde imar planı tadilatının yapılması konusu.

İmaret Mahallesi 764 ada Enerya Bölge Regülatörü imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Çeltek Mahallesi 776 ada Enerya Bölge Regülatörü imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Hacıcelal Mahallesi 1103 ada Enerya Bölge Regülatörü imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

 Şeyh Edebalı Mahallesi 2208 ada Enerya Bölge Regülatörü imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

 Tabduk Emre Mahallesi 2297 ada Enerya Bölge Regülatörü imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Mümine Hatun Mahallesi 2562 ada Enerya Bölge Regülatörü imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Hacıcelal Mahallesi 2798 ada Enerya Bölge Regülatörü imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Larende Mahallesi 3415 ada Enerya Bölge Regülatörü imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.