Karaman Belediyesi

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Karaman Belediyesi

          Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 03.04.2017 Pazartesi  günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.                                                                                                    

GÜNDEM    :       

  1. 5393  Sayılı  Yasanın   24. maddesi  gereğince  açık oyla bir yıl süreyle, beş üyeden oluşacak  ihtisas Komisyon Üyelerinin belirlenmesi;

       a-) Plan ve Bütçe Komisyon Üye Seçimi,

                   b-) İmar Komisyon Üye Seçimi,

                   c-) İdari İşleri Komisyon Üye Seçimi,

                   d-) Kültür ve Sosyal İşler Komisyon Üye Seçimi,

       e-) Kadın Erkek Fırsat  Eşitliği Komisyon Üye Seçimi,

        f-) İçişleri  ve Dilekçe Komisyon Üye Seçimi, 

  1. 5393  Sayılı  Yasanın   33. maddesinin  a fıkrası gereğince Gizli  Oyla, Bir yıl süreyle, üç üyeden  Oluşacak Encümen Üye seçimi,

3-  5393  Sayılı  Yasanın   20. maddesi  gereğince  Meclis  Toplantı  günleri  ile Meclis tatil  günlerinin, belirlenmesinin görüşülüp karara bağlanması.

4-21/02/1990 tarih ve 6/9 nolu Meclis Kararı ile Kardeş Belediye ilan edilen Hollanda’nın Arnem (Arnhem) ve Horkum( Goring hem) ile Almanya’nın Sigen (Siegen) Belediyesinin Kardeşlik ilanının iptali konusu.

5- Belediyemiz Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan 2 Adet Şehitliğin bakım, onarım, tamirat vb. işlerin yapılabilmesi için İl Özel İdaresine tahsis edilmesi konusu.

6- 2 Nolu Yunuskent Minibüs Hattının ve 3 Nolu Cumhuriyet Minibüs Hattının, Karaman Devlet Hastanesi yanında bulunan peronların hastane girişine uzak olduğu ve hasta yolcuların mağduriyetinin giderilmesi için güzergahın belirlenmesi konusu.

7- 3 Nolu Cumhuriyet Minibüs hattında bulunan bazı cadde ve sokakların Atatürk  Caddesindeki alt geçit çalışmaları nedeni ile güzergahın belirlenmesi konusu. 

8- Zabıta hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi, verimliliğin artırılabilmesi ve araç bakım ve onarım maliyetlerinin azaltılabilmesi için Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet yeni araç alınması konusu.

9- Karaman İli İsmet Paşa Caddesinin isminin 15 Temmuz Şehitleri Ömer Halis DEMİR, Fethi SEKİN ve Şehit Polis Hakan YILMAZ olarak değiştirilmesi talebi konusu.

10- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı yemekhanede kullanılmakta olan aracın tamir masraflarının fazla olmasından dolayı sosyal yardımlarda kullanılmak üzere, 1 adet araç alınması konusu.

11- 5393 sayılı yasanın 25. maddesi gereğince, oluşturulan ve Denetim        Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 yılı Denetim Raporunun Belediye Meclisi          Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince  Meclisin Bilgisine sunulması.

12-5393 sayılı yasanın 56. maddesi gereğince hazırlanan 2016  Mali yılı   Faaliyet Raporunun    Meclisin Bilgisine sunularak görüşülüp karara  bağlanması.

13- Karaman İli, Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi 2776 ada 1 nolu parseldeki Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu genişleme alanı içerisinde bulunan ve şehir imar planında ‘İlköğretim Tesisi Alanı’ olarak ayrılan 2776 ada 2 parsel ve yanındaki park alanının,222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 1-7’inci maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince İl Özel İdaresi adına devri konusu.

14- 09/01/2017 tarihinde kurulan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karaman Şubesi’ nin uzun ömürlü, verimli ve aktif faaliyetlerde bulunabilmesi için dernek binasına ihtiyaç olduğundan bahsederek binanın inşa edilmesi amacıyla boş arsa tahsis veya devir edilmesi talebi konusu.

15- Karaman İli Merkez İlçe, Kırbağı, Urgan, Pirireis, Alacasuluk, Yeşilada, Hacıcelal Mahallelerinin sınırı içerisinde bulunan ve tapunun muhtelif parsel numaralarında Belediyemiz adına kayıtlı mera ve Harman yeri vasıflı taşınmazlarla ilgili Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) denetim elemanlarınca yapılan incelemede; söz konusu taşınmazlardan gerek mahkeme kararları gerekse idari işlemler neticesinde vasıfları arsa ve tarla olanların Maliye Hazinesi adına, mera, harman yeri ve müfrez harman yeri vasıflı taşınmazların ise 4342 sayılı Mera Kanunun ilgili hükümleri gereğince Kamu Orta Malları Siciline tescillerinin yapılması gerektiğinden bahsedilerek ilgili taşınmazların Hazine adına tescil ve Kamu Orta Malları Siciline Kayıt işlemlerinin başlanması talebi konusu.

16- Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13/01/2017 tarih ve 4200 Sayılı Kararı ile uygun bulunan, Karaman Belediye Meclisi’nin 04/01/2017 Tarih ve 27 Sayılı ve 08/02/2017 Tarih ve 48 Sayılı Kararları ile itirazlara yönelik yeniden düzenlenen Siyaser ve Sakabaşı Mahallelerini kapsayan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planları 16/02/2017-17/03/2017 tarihleri arasında 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmış ve askıya çıkartılan söz konusu imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu.

17- Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıcelal Mahallesi 1097 ada 181 nolu parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kapalı Pazar ve Otopark Alanında kaldığı, söz konusu parsele Aile Yaşam Merkezi yapılması planlandığından İmar Planında gerekli olan imar planı tadilatının yapılması için ön izin verilmesi, verildiği taktirde kim tarafından yapılacağı konusu.

18- Karaman İli, Merkez İlçe, Kirişçi Mahallesi 536 ada 29 nolu parsele inşaat yapmak için Uygulama Zaptına başvurulmuş parselin kuzey doğusunda bulunan parseldeki mevcut bina arsa sınırından 90 cm çekme yapmasından dolayı bahsi geçen parselinde mevcut Plan notlarına göre mevcut komşu parsele göre uygulama zaptı düzenlenmiş olup, binanın eski olmasından dolayı emsal gösterilmemesi istenmiştir. Konunun incelenerek Plan notunun değiştirilip değiştirilemeyeceği konusu.

19- Karaman İli, Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesinde, K.K.V.K.B.K.’nun 07/04/1993 Tarih 1611 Sayılı Kararı ile II. grup yapı olarak tescil edilen Gömmel Camii Koruma Alanında kalan, özel mülke ait 2768 ada 5 parselde yapılaşmaya gidilmesi durumunda tescilli Gömmel Camiinin görünümünün olumsuz etkileneceğinden bu parselde yapılaşmaya gidilemeyeceğine, bu nedenle Kurulun 05/02/2016 Tarih ve 3432 Sayılı Kararının geçerli olduğuna, bu parselin cami alanı olarak düzenleneceği imar plan tadilatı teklifinin ilgili Belediyesince hazırlanarak Kurula iletilmesine karar verildiğinden bahsederek özel mülkiyete ait 2768 ada 5 parselin Dini Tesis Alanına dahil edilmesi yönündeki imar plan tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması istenmektedir. Söz konusu karar doğrultusunda özel mülkiyete ait 2768 ada 5 parselin Dini Tesis Alanına dahil edilmesi yönündeki İmar Plan Tadilatına ön izin verilip verilemeyeceği, verilecekse plan tadilatının kim tarafından yapılacağı konusu.

20- Karaman İli, Merkez İlçe, Sekiçeşme Mahallesi 2720 ada 12 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Konut Alanı’nda kaldığı, söz konusu parselin ticari faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı, ticari dükkanların ihtiyaç olacağı konumda olduğu, yerinde incelendiğinde ise yapılaşmaların tamamlandığı ve çoğunluğunda zeminde dükkanların yer aldığı görüldüğünden bahsedilerek söz konusu 2720 ada ifraz hattı ile ayrılarak parselin bulunduğu alan  ‘T4 Lejantlı Ticaret Alanı’na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.

21- Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi 4365 ada 11 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak gösterildiği, söz konusu parselin yerinde incelendiğinde Karaman-Mersin yolu güzergahı üzerinde olduğu, üç parselin birleşmesi ile 1785 m2 lik bir alan oluştuğu ve bu bölgede de ticari ihtiyaçların karşılanacağı zeminde ticari birimler üstte konut yapmak istenildiğinden bahsedilerek imar planında Konut Alanı olarak belirlenen parselin ‘T1 Lejantlı Ticaret Alanı’ na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.

22- 14/07/2006 tarihinden itibaren 30 yıl süreyle, Karaman şehrinden oluşan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14/07/2006 tarih ve 825-1 sayılı Kurul Kararı ile Dağıtım Lisansı verilmiş, bu bağlamda çalışmaların ilgili mevzuat hükümlerine göre devam etkmekte olduğu, yapılan çalışmalar sonucunda gazlanarak devreye alınan dağıtım varlıklarının yıl sonunda imar paftalarına işlenmek üzere İmar İşleri Müdürlüğüne gönderildiğinden, 2015 ve 2016 yıllarında yapımı tamamlanan ve Cumhuriyet Mah. Larende- Sümer Mahallelerinde gaz arzı sağlayan Bölge Regülatörlerinin yerleri ile ilgili yapılan başvurular sonucunda bu alanlar imar revizyonu yapılarak teknik alt yapı alanı olarak düzenlendiğinden bahsedilerek 2014 yılından önce gerekli izinler alınarak imalatı tamamlanmış diğer bölge regülatörleri içinde imar planı tadilatının yapılması, İmar Planında genellikle park alanında kalan regülatörlerin imar planına işlenmesi için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun olarak gerekli ölçeklerde İmar Plan Tadilatına ön izin verilip verilemeyeceği, verildiği taktirde kim tarafından yapılacağı konusu.

23- Karaman İli, Merkez İlçede, İmaret, Tahsin Ünal ve Mansurdede Mahallelerinde (tapunun İmaret, Gazi Dükkân, Külhan, Alişahane Mahalleleri) 5366 sayılı Kanun kapsamında 19.12.2005 tarih ve 2005/9893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kentsel Yenileme Alanı ilan edilen Aktekke Cami ve Müze Çevresi ile yine aynı Kanun gereğince 22.03.2011 tarih ve 2011/1635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kentsel Yenileme Alanı ilan edilen mevcut Hastane ve İlköğretim Okulu alanını da içine alan sınırları, yaklaşık 8 ha alanda, tarihi ve kültürel yapıların korunması ve yaşatılması geleceğe aktarılması, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam alanı oluşturulmasına yönelik uygulama çalışmalarında sürdürülebilirliğinin sağlanması, çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesinin yükseltilmesi, çıkabilecek sorunların minimize edilmesi, kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla ‘Kentsel Tasarım Ön Projesi, Vaziyet Planı ve Mimari Avan Projelerin Hazırlanması işi’ kapsamında çalışmalara başlanmış ve son aşamalara gelinmiştir. Söz konusu proje kapsamındaki yaklaşık 8 hektarlık Kentsel Yenileme Alanında etap sınırlarının belirlenmesi konusu.

24- Karaman Doğu Kışla Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 450 adet Konut, Restoran, Alış Veriş Merkezi, Sosyal Tesis ve Kapalı Otopark İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi kapsamında Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun’un 9. Maddesine ilave edilen Ek Madde 9’un hükmüne istinaden yapı ruhsatı verilmesi talep edildiğinden bahsedilerek söz konusu isle ile ilgili olarak anılan kanun hükümleri kapsamında 450 adet konut inşaatı için yapı ruhsatları düzenlendiği ancak aynı iş kapsamında yer alan restoran,alış veriş merkezi ve amfi tiyatro yapılarının bulunduğu alanın imar planında tema park olarak gösterilen alanda yer alması sebebiyle henüz bu yapılara yapı ruhsatı düzenlenemediğinden söz konusu alanların imar planına ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenmesi talebi konusu.

25- Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi 4759 ada 2 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Akaryakıt Alanı’ olarak gösterildiği, söz konusu parsel üzerinde Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu yapmak için gerekli çalışmalara başlanıldığı, Karaman Belediyesi’nden İmar Durumu Belgesi alındığında LPG satışının yapılamayacağı göründüğünden ve imar planına LPG ibaresi eklenmesi gerektiğinden bahsedilerek imar planına ‘Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu’ ibaresi eklenerek yaptırılan imar planı tadilatının onaylanması talebi konusu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.