Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Koruge Boru ve Ek Parçası, HDPE içme Suyu Borusu ile Elektrofüzyon Manşon ve Pissu Borusu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/21153

1-İdarenin

a) Adresi

:

Elmaşehir Mh. 2235 Sk. No:3 Merkez/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

338.2264205 - 338.2176770

c) Elektronik Posta Adresi

:

sukanalizasyon@karaman.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muhtelif ebatlarda 25 kalem Koruge Boru ve Ek Parçası, HDPE İçme Suyu Borusu ile Elektrofüzyon Manşon ve Pissu Borusu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Şantiyesi

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 3 parti halinde 30 (otuz),60 (altmış), 90 (Doksan) takvim günü içinde ihale konusu mallar Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Şantiyesine teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü / Elmaşehir Mh. 2235 Sk. No.3 Merkez/KARAMAN

b) Tarihi ve saati

:

15.02.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TS EN 12201-2 + A1, TS EN 12201-3+A1, TS EN 13476-3 + A1, 681-1, belgeleri ihale dosyası kapsamında idareye sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü / Elmaşehir Mh. 2235 Sk. No.3 Merkez/KARAMAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü / Elmaşehir Mh. 2235 Sk. No.3 Merkez/KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Formun Altı

                                                                                               

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285