Karaman İcra Dairesi

T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ 2017/3231ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Karaman İcra Dairesi

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri   : Karaman İl, Merkez İlçe, 2556 Ada, 4 Parsel, YEŞİLADA Mahalle/Köy, Değirmen deresi Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda Karaman İli Merkez İlçesi Yeşilada Mahallesi Değir menderesi Mevkii 198 m2 alanlı 2556 ada 4 parsel numaralı " Arsa " vasfındaki ana taşınmaz ve üzerindeki ruhsatlı binadır. Taşınmazın adresi Mümine Hatun Mah. 1414 Sok. No: 32 Kat: Zemin Daire: 1 ve Kat:l Daire:2 Merkez/Karaman posta adresinde konumludur. Satış konusu taşınmaz tapuda Arsa olarak kayıtlı olup 198 m2 parsel alana sahiptir. Parsel kuzey yönden 11 m yola cepheli derinliği 18 m'dir. Düz bir topografya üzerinde konumlu, dikdörtgen forma sahiptir. Taşınmaz Karaman 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık ikiz nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır. Ön bahçe çekme mesafesi 5m,yan bahçe çekme mesafesi 3m, TAKS:0,40 KAKS: 0,80'dir. Taşınmaz gecekondu önleme bölgesinde kalmakta olup parsel alanına bakılmaksızın yalnızca tip proje ile yapı inşasına müsaade edilmektedir. Bodrumlu veya bodrumsuz tipte 2 tip proje bulunmaktadır. Taşınmaz ruhsatına göre bodrumsuz tipte 2 katlı inşa edilmesi gerekmektedir. 2556 ada 4 nolu parsel adına, 09/07/2003 tarih ve 2/11 sayılı Yapı Ruhsatı Belediyesi'nde incelen miş olup, Yol Kotu Altı 0, Yol kotu üstü 2 katlı binada toplam 180 m2 alanlı inşaat alanına verilmiş tir. Yapı Kullanma izni bulunmamaktadır. Taşınmaz ruhsatına göre bodrumsuz tipte 2 katlı inşa edilmesi gerekmekte olup, mahallinde inşa edilmiş olan bodrum kat ve teras kat ruhsatsızdır. Mevcut ruhsat ve projeye aykırı imalatlarla Yapı Kullanma İzni almasının güç olduğu kanaatine varılmıştır. Parsel üzerinde bodrum, zemin, 1 normal kat ve teras kattan oluşan ayrık ikiz nizamda 3B yapı sınıfında inşa edilmiş 4 katlı yapı bulunmaktadır. Bodrum ve teras katı ruhsatsız, zemin ve l. katı ruhsatlıdır, bu nedenle bina gabarisi projesinden yüksektir. 2003 yılında yapı ruhsatı alınarak inşa edilmiştir. Dış cephesi yalıtımlı ve dış cephe boyalı, parsel çevresi bahçe duvarı ile çevrilidir. Bina giriş kapısı demir doğramadır. Apartman girişi doğu cepheden sağlanmaktadır. Binada doğalgaz bağlantısı bulunmaktadır. Taşınmaz 14 yaşındadır. Kullanıma engel teşkil edecek herhangi bir tadilat ihtiyacı gözlenmemiştir. Dış yalıtımı yapılmış ve bakımlı durumdadır. Kat irtifakı kurulmamış ve tapuda cins tashihi sağlanmamış "Arsa" olarak kayıtlıdır. Taşınmazın iç mekân keşfi yapılamadığından iç mekân tertibinin projesine uygunluğu ve iç inşai özellikleri hakkında bilgi verilememektedir. Ancak dışarıdan yapılan gözlemlere göre özellikleri aşağıda açıklanmıştır. Bodrum Kat: Yol kotunun üzerinde inşa edilmiş olup, mesken olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Dışarıdan yapılan ölçümlere göre makta olup 85 m2 brüt alana sahiptir. Pencereleri PVC doğramadır. Giriş kapısı demir doğramadır. Zemin Kat: Yol kotunun 2m yüksekte inşa edil miş olup mesken olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Pencereleri PVC doğramadır. Projesine göre plan tertibi 2 oda, l salon, 1 antre, 1 hol, l mutfak, 1 banyo, 1 lavabo wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Ön cephedeki balkon 2 m2 geniş inşa edildiğinden yasal alanı (merdiven kovası ve kat holü dahil ) 94 m2 iken mahallinde 96 m2'dir. l.Kat: Mesken olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Pencereleri PVC doğramadır. Projesine göre plan tertibi 2 oda, l salon, 1 antre, 1 hol, l mutfak, 1 banyo, 1 lavabo wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Ön cephedeki balkon 2 m2 geniş inşa edildiğinden yasal alanı ( merdiven kovası ve kat holü dahil ) 94 m2 iken mahallinde 96 m2'dir. Teras Kat: Dışarıdan yapılan gözlemlere göre taşınmazın ruhsatsız teras katının 27 m2 açık teras alanı ve 69 m2 kapalı brüt alan olmak üzere toplam 96 m2 olduğu tespit edilmiştir. Pencereleri PVC doğramadır. Açık terasın üzeri trapez sac ile kapatılmıştır. Taşınmazın yasal olarak zemin+1 normal katlı 94+94=188 m2 olması gerekir iken mahallinde bodrum+zemin+1 normal+teras katlı 85+96+96+96=373 m2 alanlıdır.

İmar Durumu           : Dosyasındadır.

Kıymeti                   : 293.702,00 TL

KDV Oranı               : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü           : 09/04/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2.Satış Günü           : 09/05/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri                : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

2 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri   : Karaman İl, Merkez İlçe, 2175 Ada, 8 Parsel, KIRBAĞI Mahalle/Köy, Çukurbağ

Mevkii, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi Çukurbağ mevkii 2175 ada 8 parsel nolu " Dört katlı betonarme apartman ve arsası" vasfındaki ana taşınmazda konumlu 118/476 arsa payı dubleks mesken niteliğinde 2.kat 7 nolu bağımsız bölümdür. Taşınmazın adresi Gevher Hatun Mahallesi 1823 Sokak No:55/4 Merkez/Karaman'dır. Taşınmaz Karaman 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat T1 Konut+Ticaret alanında kalmaktadır. 30/06/2012 tarih ve 2/55-155 sayılı yeni yapı ruh satı, 05/06/2014 tarih ve 5/19 sayılı yapı kullanma izni, 26/09/2013 tarihli kat irtifakına esas mi mari projesi incelenmiştir. Satış konusu taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkul " Dört katlı beton arme apartman ve arsası " vasfında olup 455,42 m2 alana sahip parsel üzerinde konumludur. Bodrum+zemin+2 normal kat+teras katlı olarak toplam 5 katlı ayrık nizamda betonarme karkas yapıda 3/B yapı sınıfında inşa edilmiştir. Ana taşınmazın bodrum katında ortak alanlar, zemin katta 1,2 ve 3 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, 1.normal katında 4-5 bağımsız bölüm numaralı meskenler,2.normal katında 6-7 bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenler konumlu olup toplamda 7 adet bağımsız bölüm için kat irtifakı kurulmuştur, ana taşınmazın apartman girişi batı cepheden, zemin kattan sağlanmaktadır. Dış cephesi yalıtımlı ve dış cephe boyalıdır. Bina giriş kapısı alüminyum doğramadır. Merdiven/balkon korkulukları alüminyum doğramadır. Mer diven ve sahanlık kaplamaları mermerdir. Yapı kalitesi ve işçilik iyi düzeydedir. Ana taşınmaz yeni inşa edilmiştir. Satışa konu 2.normal kat ve teras katta konumlu 7 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken nitelikli olup bina giriş cephesine göre ve merdivenden çıkıldığında sağda ko numludur. Ayrık nizamda inşa edilmiş olup güney,doğu ve batı yönlerden cephe almaktadır.Bağımsız bölüm Tapu Müdürlüğünde incelenen kat irtifakına esas mimari projesine göre 2.normal kat ve teras katında konumlu dubleks daire olup,2.normal katı 1 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 duş, l antre, 1 giyinme odası, 1 lavabo-wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta ve 104 m2 alanlıdır.Teras katı 2 oda, l mutfak, 1 antre, 1 banyo, l açık teras hacimlerinden oluşmakta olup 56 m2 brüt alan ve 24 m2 açık teras alanına sahiptir.Taşınmaz toplamda 3+1 plan tertibinde ve 160 m2 brüt alan ve 24 m2 açık teras alanından oluşmaktadır.Net alanı 166 m2’dir.Taşınmazın iç mekan keşfi ya pılamamış olup giriş kapısının çelik, pencereleri ve balkon kapılarının PVC doğrama olduğu, ısınmasının doğalgaz kombi ile sağlandığı tespit edilmiştir. Halihazırda kullanılmamakta olup boş durumdadır.

Arsa Payı                : 118/476

İmar Durumu           : Dosyasındadır.

Kıymeti                   : 245.288,00 TL

KDV Oranı               : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü           : 09/04/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

2.Satış Günü           : 09/05/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri                : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verile bilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10),günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını Özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3231 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/02/2018

(İİKm.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

(BM.18.76)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285