Karaman İl Özel İdaresi

İLAN KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Karaman İl Özel İdaresi

Madde 1-Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait tabloda ada parsel numaraları belirtilen taşınmazlarından 5017 ve 5021 nolu adalara ait 1 nolu parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/amaddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile  diğer parseller ise  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği AÇIK TEKLİF (Arttırma) USULÜ  ileihale edilerek  satışları yapılacaktır.

Madde 2 – İhale edilecek taşınmaz malların  nitelikleri:

Sıra No

Köy/

Mahalle

  Ada /Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hamidiye

5017/1

34.898,98

Arsa

Hizarcılar Sitesi

Emsal: 0.50

Hmax:7.50

4.013.382,70

121.401,48

08/08/2017

11:00

2

5021/1

26.465,68

Arsa

İnşaat Malzemecileri Sitesi

Emsal: 0.50

Hmax:7.50

3.043.553,20

91.306,60

08/08/2017

11:15

3

Kılbasan

108/4

2.588,41

Arsa

Besihaneler

Sitesi Alanı

Emsal: 0.50

Hmax:7.50

28.653,69

859,61

08/08/2017

14:00

4

108/5

2.153,85

Arsa

23.843,11

715,29

08/08/2017

14:05

5

111/2

1.901,06

Arsa

21.044,73

631,34

08/08/2017

14:10

6

111/3

1.900,81

Arsa

21.041,96

631,25

08/08/2017

14:15

7

115/4

2.391,11

Arsa

26.469,58

794,08

08/08/2017

14:20

8

115/5

2.343,25

Arsa

25.939,77

778,19

08/08/2017

14:25

9

115/6

2.376,05

Arsa

26.302,87

789,08

08/08/2017

14:30

10

123/1

2.250,83

Arsa

24.916,68

747,50

08/08/2017

14:35

11

125/1

2.379,04

Arsa

26.335,97

790,07

08/08/2017

14:40

12

125/4

2.374,13

Arsa

26.281,61

788,44

08/08/2017

14:45

13

136/2

2.302,54

Arsa

25.489,11

764,67

08/08/2017

14:50

14

137/1

2.134,80

Arsa

23.632,23

708,96

08/08/2017

14:55

15

137/2

2.225,16

Arsa

24.632,52

738,97

08/08/2017

15:00

16

129/1

2.613,27

Arsa

28.928,89

867,86

08/08/2017

15:05

17

129/2

2.819,58

Arsa

31.212,75

936,38

08/08/2017

15:10

18

129/3

2.652,05

Arsa

29.358,19

880,74

08/08/2017

15:15

19

129/4

2.334,83

Arsa

25.846,56

775,39

08/08/2017

15:20

20

115/3

2.342,71

Arsa

25.933,79

778,01

08/08/2017

15:25

21

102/1

2.087,73

Arsa

23.111,17

693,33

08/08/2017

15:30

22

102/2

2.008,54

Arsa

22.234,53

667,03

08/08/2017

15:35

23

124/1

2.714,51

Arsa

30.049,62

901,48

08/08/2017

15:40

24

218/5

1.000,92

Arsa

Konut Alanı

Ayrık Nizam

 3 Kat

Taks:0.30

Kaks:0.60

25.413,36

762,40

08/08/2017

15:45

25

223/3

1.009,78

Arsa

25.638,31

769,14

08/08/2017

15:50

26

223/10

793,07

Arsa

20.136,05

604,08

08/08/2017

15:55

27

223/11

962,34

Arsa

24.433,81

733,01

08/08/2017

16:00

28

187/7

1.107,91

Arsa

28.129,83

843,90

08/08/2017

16:05

29

278/3

800,00

Arsa

20.312,00

609,36

08/08/2017

16:10

30

258/5

199 (İl Özel İdare Hissesi)

Arsa

  Bitişik Nizam

        3 Kat

5.052,61

151,57

08/08/2017

16:15

31

Taşkale

-/4445

4.668,00

Arsa

Besihaneler

Sitesi

Emsal:0.60

67.312,56

2,019,37

08/08/2017

16:20

32

-/4446

4.256,00

Arsa

61.371,52

1.841,14

08/08/2017

16:25

33

-/4447

4.665,00

Arsa

67.269,30

2.018.07

08/08/2017

16:30

34

Taşkale

Taşkale

-/4662

488,00

Arsa

Konut

Ayrık 2 kat

Taks:0.30

Kaks:0.60

7.036,96

211,10

08/08/2017

16:35

35

-/4663

500,00

Arsa

7.210,00

216,30

08/08/2017

16:40

36

-/4664

499,00

Arsa

7.195,58

215,86

08/08/2017

16:45

37

-/4665

476,00

Arsa

6.863,92

205.91

08/08/2017

16:50

38

-/4666

502,00

Arsa

7.238,84

217.16

08/08/2017

16:55

39

-/4384

497,00

Arsa

7.166,74

215,00

08/08/2017

17:00

40

-/4641

491,00

Arsa

7.080,22

212,41

08/08/2017

17:05

41

-/4642

493,00

Arsa

7.109,06

213,27

08/08/2017

17:10

42

-/4385

472,00

Arsa

6.806,24

204.18

08/08/2017

17:15

43

Yollarbaşı

10477

64,00

Arsa

Konut

Bitişik Nizam

3 Kat

5.210,88

156,33

08/08/2017

17:20

Madde 3–İhale 08/Ağustos/2017Salı günü Hamidiye Mahallesinde bulunan 5017 ve 5021 ada 1 nolu parseller saat 11:00’da başlanarak  Kılbasan, Taşkale ve Yollarbaşı Köylerinde bulunan diğer parseller ise saat 14.00’de Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince sıraya göre yapılacaktır.(1. İstasyon Cad.Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman)

 Madde 4- İhaleye Katılabilme Şartları:

A-Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı  fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi

e)Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b)Noter tasdiklivekâletname

c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü

d)Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı(varsa telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içersinde alınmıştüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d)Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri  (A)  ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)

c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

 Madde 5 –İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde  Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğündegörülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.İhalesi yapılan 5017 ada 1  parsel ve  5021 nolu ada 1 nolu parsel için şartname bedeli 2.000,00 TL, Besihaneler olarak ayrılmış olan parseller için 200,00 TL ve diğer parseller için 250,00,TLdir. Ayrıca her parsel için şartname alınacaktır. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025  nolu hesabına yatırılacaktır.(Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)

Madde 6– Kapalı Teklif Usulü ihalesi yapılacak 5017 ada 1  parsel ve  5021 nolu ada 1 nolu parseller için İhaleye katılmak isteyenlerin  4. maddede istenilen belgelerini ihale günü saat 09:00’a kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. ve 38. maddelerine göre, Açık Teklif Usulü ile satışı yapılan parsellerin ihalesine  katılmak isteyenlerin  4. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 14:00’a kadar hazırlayarak    İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Madde 7 –İl Encümeninin 11/07/2017 tarihli 110 sayılı kararına istinaden 5017 ve 5021 ada 1 nolu parsellerin İhale bedelinin %50’si peşin  geri kalan kısmı ise 24  eşit taksitle, imar planında besihaneler olarak geçen parsellerin ise %25’i peşin geri kalan kısmı 24 eşit taksitle, imar planında konut arsası olarak geçen parsellerin ise ödelemeri peşin olarak yapılacak olup tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır.

Madde 8 -Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.                                  

Madde 9– 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 10– İhale evraklarını posta ile gönderecekler içinpostada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.