Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

36 KISIM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI KARAMAN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

36 KISIM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/414260

1-İdarenin

a) Adresi

:

PİRİREİS MH. ATATÜRK CD. 19 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

3382265559 - 3382144624

c) Elektronik Posta Adresi

:

karamansatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

36 KISIM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Karaman Devlet Hastanesi Ayniyat Birimi Deposuna Teslim Edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Ürünler, idarelerin yazılı siparişinin tebliğ tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. (Yüklenici sözleşme süresi sonuna kadar uhdesinde kalan malzemelerin tamamını teslim etmek zorundadır. Sözleşme süresinin bitimine 10 (On) gün kalana kadar, teslim edilmeyen kısım varsa yazılı sipariş beklemeksizin kalan kısımları ayniyat birimi deposuna teslim edecektir.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KARAMAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İHALE SALONU

b) Tarihi ve saati

:

20.09.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1)   Yürürlükteki mevzuat gereği; İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış ürün numarasını (barkod numarasını) liste şeklinde teklife ekleyeceklerdir. Listede bulunan barkod numaraları için ayrıca internet çıktısı aranmayacaktır. (Ürünlerin TİTUBB kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi sözleşme süresini kapsayacak şekilde olacaktır. Sözleşme süresi içerisinde teslim edilen ürünlerden TİTUBB kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi dolmuş ve yenilenmemiş ürünlerin ödemesi yapılmayacaktır.)

2)    İstekliler, TİTUBB da kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunmak zorundadır. İhaleye giren firma bayi ise ihaleye girilen ürünün tedarikçi (üretici/ithalatçı) firmasının bayisi olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.

3) 1.KISIM KALP VE DAMAR CERRAHİSİ  için;

3.1-) Teklif edilen cerrahi aletlerin her birinin üzerinde takip sistemini kolaylaştıran Datamatrix Barkod bulunacaktır. İstekliler ayrıca Datamatrix Barkod uygulamasının üretici tarafından yapıldığına dair beyanı Noter ve Apostille onaylı olarak ihale dosyasında sunmalıdır.

3.2-) Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin sertlik değeri uluslararası Rockwell sertlik standartlarına göre 40 (kırk)'tan az olmamalıdır. Ayrıca, çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan Karbon, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum, Molibden ve Vanadyum gibi elementler %1 (bir)'den fazla bulunmamalıdır. Bu özellikler üretici firma tarafından belgelendirilmiş olmalı ve noter tasdikli olarak ihale dosyası içerisinde verilmelidir.

3.3-) Teklif edilen cerrahi aletler için üniversite ve devlet hastaneleri içeren geniş referans listesi ihale evraklarıyla birlikte ihale dosyasında  verilmelidir.

3.4-) T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01.05.2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince, teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibarı ile ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan Ürünlerin TITUBB' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.  Bu  husus  belgelendirilmeli ve ihale dosyasında sunulmalıdır.Sağlık Bakanlığından onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur. İlgili gruba teklif edilen Ürünlerden bir veya daha fazlasının onaylı barkod numarasının olmaması durumunda grup bütünlüğü bozulacağından isteklinin teklifi o grupta değerlendirme dışı kalacaktır.

3.5-) İstekli firma imalatçı veya ithalatçı ise T.C Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasında kaydının bulunması zorunludur. İstekli firma yetkili satıcı veya bayii ise imalatçı veya ithalatçı firma tarafından Sağlık Bakanlığı TİTUBB Ulusal Bilgi Bankasına yetkili bayilik kaydının yapılmış olması zorunludur.  Bu  husus  belgelendirilmeli ve ihale dosyasında sunulmalıdır.

3.6-) Teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teslim edilecek cerrahi aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi ihale dosyasına eklenecektir. Bu belge menşei Ülke noterlik ve apostil tasdikini taşımalı ve noterlikçe tasdikli tercümesi verilmelidir.

3.7-) Aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri ihale evrakları arasında verilmelidir:

3.7.1-) Cerrahi aletler için,  5 yıl garanti ve 10 yıl süreli ücreti karşılığı hizmet garantisi ithalatçı veya üretici tarafından verilecektir.

3.7.2-) İmalatçı  firmanın, ithalatçısı olan firma adına düzenlemiş olduğu distribütörlik belgesi  ihale dosyasında verilmelidir.

3.7.3-) İthalatçı veya üretici firma adına düzenlenmiş  TS13011 Cerrahi aletler için kurallar standartlarına uygunluğunu gösterir " TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi"ni  dosyasında vermelidir.

3.7.4-) Firmalar teklif ettikleri Makaslar, Pensler, Tıbbi Maşalar, Portegü, Cerrahi Bıçak Sapı gibi genel ürünlerin Korozyona Karşı  Direnç tayini ile ilgili TSE tarafından olumlu sonuç olarak verilen “TSE 5172 EN 13402 ' Otoklavlamaya -Korozyona ve Isıya karşı Direnç Tayini' belgelerinin noter onaylı suretlerini ihale dosyasında sunmalıdır.

3.7.5-) Üretici fabrikanın Türkiye Mümessilliği veya temsilciliğinde değişik olması halinde, atanacak mümessil   veya  temsilci  de aynı  garantileri  üstlenecektir.

3.7.6-)  İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası  içerisinde verecektir.

4) 2. KISIM, 3. KISIM VE 4. KISIM için;

4.1-) Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları gereği Ameliyathane salonlarındaki planlanan cerrahi operasyon tipine göre olması gereken sayıda ve çeşitlilikte aletlerin konteynerler içerisinde kullanicılara sevkinin hatasız bir şekilde sağlanması, setlerin doğru aletlerle paketlendiğinin tespiti, envanterleri, ne kadar kullanıldıkları, tamirlerinin takibi, aletlerin sterilizasyon tarihlerinin belirlenmesi, gerektiğinde hastalarla ilişkilendirilebilmesi ve olası insan kaynaklı hataların minimum seviyeye indirilmesi amacı ile teslim edilecek tüm cerrahi aletlerin üzerinde datamatrix barkodları olmalıdır. Bu kodlar her marka ve özellikteki okuyucuda kolaylıkla okunabilmelidir. ( İhaleye verilen numuneler de bu özellik aranacak ve bu numuneler cihazlarda okutularak denenecektir.  Kodu okunmayan ürüne ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır. ) Ürün eğer ithal ise aletlerin üzerinde bulunması gereken datamatrix barkod kodlarının üretici fabrika tarafından yapıldığını belirten apostil kaşeli ve noter tasdikli belgenin aslı ve Türkçe  tercümes i ile birlikte teklif dosyası içerinde sunulması zorunludur. Yerli ise üretici firmanın beyanın aslı ihale dosyasına eklenecektir.

4.2-) Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin Uluslar arası DIN 58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell Sertlik Standartlarına göre sertlik değerleri;  kesici aletler için 50-58 HRC , tutucu aletler için 40-48 HRC olarak belirtilen değerlerde olacaktır. Ayrıca çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan Karbon,  Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum , Molibden ve Vanadyum gibi elementler %1 (bir) den fazla bulunmamalıdır . Ürünlerin kalitesini ifade eden bu belgenin aslı, aslı idarece görülmüş nüshaları veya noter tasdikli olarak yabancı  dilde verilecek olanlar Türkçe tercümeli ve noter tasdikli  olarak ihale dosyasında verilecektir.

4.3-) Teklif edilen cerrahi aletler için yerli aletlerde üretici  firma veya yabancı menşei ürünlerde ithalatçı firması tarafından ihale yılı içerisinde KOSGEB, TSE, TÜBITAK veya ÜNİVERSİTE LABORATUARLARI gibi kuruluşlara yaptırılmış test sonuçları aslı veya noter onaylı olarak ihale dosyasında sunulmalıdır. Bu belgeleri ibraz etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı  bırakılacaktır . Bu testler aşağıda  verildiği gibi olmalıdır:

4.3.1-) TS 5172 EN ISO 13402 T1bbi aletlerde kullanılan metal malzemenin korozyon deneyleri standartlarına göre 1(bir) adet cerrahi alet korozyon test raporu.(Bu standart raporda açıkça yazacaktır.)

4.3.2-)  Çeliğin yapısını ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan elementlerin (Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum , Molibden ve Vanadyum ) % 1 den az olduğunu gösteren kimyasal analiz test raporu.

4.3.3-)  Kesici Özelliğe sahip en az 1( bir ) cerrahi alet için TS EN ISO 6508-1 standardına göre yapılmış HRC Rockwell Sertlik deneyi raporu ( 50-58 HRC arasında olmalı). (Bu standart raporda açıkça yazacaktır.)

4.3.4-)  Tutucu özelliğe sahip en az 1 ( bir ) cerrahi alet için TS EN ISO 6508-1 standardına göre yapılmış HRC Rockwell Sertlik deneyi raporu ( 40-48 HRC arasında olmalı ). (Bu standart raporda açıkça yazacaktır.)

4.4-) Cerrahi aletler fabrikasyon işçilik ve malzeme hatalarına karşı en az 5 (beş) yıl ücretsiz garantili, bu sürenin bitiminden itibaren on (10) yıl ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantili olacaktır. Garanti üretici, ithalatçı ve istekli firmalar tarafından ayrı ayrı verilecektir. Teklif edilen ürünün ithal marka olması durumunda, üretici firmanın garanti belgesi menşei ülkenin noterlik ve apostil tasdiklerine havi olmalı, Türkçe tercümeli ve noter onaylı olarak sunulmalıdır. Düzenlenen garanti belgelerinde kurum adı ve ihale kayıt numarasının yazması ve ihale yılı içerisinde düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgeyi ihale dosyası içerisinde ibraz etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.5-) İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlerin, garanti süresi içerisinde fabrikasyon hatalarından kaynaklanan (korozyon, kırılma ve bozulma) hatalı aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirileceğini taahhüt edecek ve bu belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.

4.6-)  İstekli firmalar teklif ettiği ürünler için bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu  ihale  dosyası  içerisinde vereceklerdir.

4.7-)   İhale uhdesinde kalan firmanın ithalatçı  firma olması durumunda ilgili malzemelerin teslimat sırasında gümrük giriş  beyannameleri ile gümrük  giriş  sırasında alınması    zorunlu olan TSE uygunluk  belgelerini  ihale dosyasında  ibraz  etmek  zorundadırlar.

4.8-)  Cerrahi aletlerin  kullanıldığı  yerlere ilişkin  geniş  referans  listesi  ihale  dosyasında  sunulmalıdır.

4.9-) TC. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 Tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince ,teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile  İlaç  ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve  alımı  yapılacak ürünlerin ( Konteynerler, sepetler, silikon çimler, taslar ,küvetler vb. ürünler hariç) TC. İlaç ve T1bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) 'de Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylı  olması gerekmektedir. TC. Sağlık Bakanlığı Tedavi  Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01.03.2010 tarih ve 8301 Sayılı 2010/11 sayılı  genelge  hükümlerince, isteklilerden_ AT Belgeleri ( CE/EC Sertifikaları . Uygunluk Beyanı) istenmeyecektir. Ürünlere ait TITUBB onayları internet çıktısı olarak teklif dosyasında sunulacaktır.  Set  içerisindeki bir veya daha fazla aletin onaylı  barkod numarasının olmaması durumunda set bütünlüğü  bozulacağından isteklinin teklifi  o  set için değerlendirme  dışı  bırakılacaktır.

4.10-) İstekli firma imalatçı veya ithalatçı  ise TC. Sağlık Bakanlığı  Ulusal Bilgi Bankası'nda (UBB) kaydının   bulunması  zorunludur. Teklif edilecek ürünlerin yetkili satıcısı  olduğunu gösteren, ithal ürünlerde ithalatçı ve satıcı firmanın, yerli ürünlerde imalatçı  ve satıcı firmanın yetkili kaydı UBB' de bulunmalı  ve  bu  husus  belgelendirilmelidir.

4.11-) Yerli üretimlerde üretici firmanın, ithal ürünlerde ise ithalatçı firmanın TS 13011 kapsamlı TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin ihale dosyasında verilmesi zorunludur.

4.12-) Teklif edilen ve sözleşmeye istinaden  teslim edilecek Cerrahi Aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikli belgesi ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalı ve noterlikçe tasdikli tercümesini havi şekilde  teklif dosyası içerisinde olmalıdır.

5) 6. KISIM, 7. KISIM, 8. KISIM, 9. KISIM, 10. KISIM, 11. KISIM VE 12. KISIM

5.1-) T.C. Sağlık   Bakanlığı  Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü  01.03.2010 tarih ve 8310 sayılı "Genelge - 2010/11" hükümlerince, teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı  yapılacak ürünlerin TITUBB' da Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylı olması gerekmektedir. Ürünlerin onaylı olduğunu gösteren belge (UBS çıktıları) ihale dosyasına konulacaktır.

5.2-)  İstekli firmalar teklif edilen bu  kapsamdaki ürünlerin üretici ve/ veya ithalatçısı  ise kendilerinin TITUBB 'a kayıtlı  olduklarına  dair firma tanımlayıcı   numaralarını, bayileri ise Bayi  tanımlayıcı  numaralarını tasdik    edici  belgeler teklif ile birlikte ihale dosyasında  verilecektir.

5.3-) Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası normlara ve HRC Rockwell sertlik standartlarına göre sertlik derecesinin uygunluğu üretici firma tarafından belgelenecektir. İhale dosyasında sunulmalıdır.  Rockwell sertlik değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.  

       Her türlü Forcepsler, iğne tutucular, cerrahi ayırıcılar için 44-48, Makaslar 52-58, Törpüler Keskiler, Rongurlar, Bistüri Sapları 50-58 aralığında olmalıdır. Bu değerlere uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.4-) Temsilci firma teknik servis imkanlarını  ve alt yapısını belgelemelidir. Firma TSE'den (TSE 13011 ve TSE 12426 standartlarına göre) almış  olduğu Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte vermeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.  Bu belgeyi vermeyen firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

6-) 16. KISIM için;

 6.1-) Koher pensi kırık, çatlak, paslı, çizik vb. olmamalıdır. İmalatçı firma cerrahi aletlerin üretiminde kullanılan yöntemler ve ham madde ile ilgili alaşım özellikleri çelik kalitesi ve özelliğine ilişkin teknik verileri içeren analiz raporunu beyan edecektir.

6.2-) Koher pensi en az 5(beş) yıl garantili olacak ve bu garanti imalatçı, Türkiye Temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı istekli tarafından ayrı ayrı verilecektir.

7-) 17. KISIM VE 18. KISIM için;

7.1-) Makaslar  kırık, çatlak, paslı, çizik vb. olmamalıdır. İmalatçı firma cerrahi aletlerin üretiminde kullanılan yöntemler ve ham madde ile ilgili alaşım özellikleri çelik kalitesi ve özelliğine ilişkin teknik verileri içeren analiz raporunu beyan edecektir.

7.2-) Makaslar  en az 5(beş) yıl garantili olacak ve bu garanti imalatçı, Türkiye Temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı istekli tarafından ayrı ayrı verilecektir.

8-)  19. KISIM VE 20. KISIM için;

8.1-) Aletler fabrikasyon hatalarına karşı 5(beş) yıl ücretsiz, 10(on) yıl süre ile ücretli olarak tamir, bakım, onarım ve yedek parça garantisi altında olmalıdır. Bu garanti üretici, ithalatçı ve iştirakçı firmalar tarafından kurum adına noter tasdikli olarak teklif dosyasında sunulmalıdır.

9-) 21 KISIM VE 22. KISIM için;

9.1-) Pensetler  kırık, çatlak, paslı, çizik vb. olmamalıdır. İmalatçı firma cerrahi aletlerin üretiminde kullanılan yöntemler ve ham madde ile ilgili alaşım özellikleri çelik kalitesi ve özelliğine ilişkin teknik verileri içeren analiz raporunu beyan edecektir. Teklif dosyasında sunulmalıdır.

10-) İstekliler teklif verdikleri malzemelerden Sağlık Bakanlığı T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlarının yapılması zorunlu olmayan malzemelere ait TSE, EN, İSO, TÜRKAK vb. uluslararası belgelerini İHALE KOMİSYONUNUN İSTEMESİ HALİNDE KOMİSYONCA BELİRTİLECEK SÜRE İÇERİSİNDE KOMİSYONA SUNACAKTIR. SÜRESİ İÇERİSİNDE BELGELERİNİ TESLİM ETMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ İLGİLİ KALEMLERDE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-) 1.KISIM KALP VE DAMAR CERRAHİSİ için;

1.1-)İhaleye iştirak eden bütün firmalar aşağıda listelenen zorunlu numuneleri ihale saatine kadar numune olarak sunmalıdır. Numune teslim tutanağı ihale dosyasında sunulmalıdır.   Datamatrix barkod uygulaması  numune olarak verilen aletlerde de mutlaka aranacaktır. Numunesini getirmeyen, eksik veya hatalı  getiren firmaların teklif dosyaları  ihale dışı  bırakılacaktır. Numuneler ilgili branş hekimleri tarafından çıplak gözle ve elle muayene edilecektir. Yeterli esnekliğe ve ergonomiye sahip olmayan  kolay açılıp  kapanmayan ve yeterli  dirence sahip olmayan numuneler değerlendirme dışı kalacaktır.
Teklif edilen ürünlere ait orjınal kataloglar veya CD’leri ihale evrakları ile birlikte ihale dosyasında  verilmelidir.

2-) 2. KISIM, 3. KISIM VE 4. KISIM için;

2.1-) İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları “teknik şartnameye cevap” başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgeyi vermeyen  yada eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri reddedilecektir. Bu  belge okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar Kabul edilmeyecektir. İstekliler bu belgenin her bir maddesine cevap vererek Kabul ettiğini açıkça belirtmek zorundadır. Aşağıda gösterilen örnek çizelge, şartnameye uygunluk belgesi adı altında teklif veren her firma tarafından hazırlanıp ihale dosyası içerisinde verilecektir. Bu belgeyi vermeyen, eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri reddedilecektir.

2.2-) İştirakçi  firmalar genel alet kalitesinin incelenebilmesi için  aşağıda  belirtilen alet numunelerinin  tamamını  teklif  dosyası  ile birlikte ihale saatine kadar "numune teslim tutanağı" ile birlikte  teslim edeceklerdir . Numunelerini ihale saatine kadar teslim  etmeyen , eksik yada hatalı teslim eden isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı  bırakılacaktır.  Numuneler sözleşme  esnasında  firmalara iade edilecektir.

2.3-) Teklif edilecek cerrahi aletler ile ilgili ihale komisyonuna sunulan numune malzemelerin  şekil  ve fonksiyonları , oluşturulacak bir uzman cerrahi ekip tarafından teknik şartnamenin  10. Maddesine uygun olarak ,  elle   çıplak gözle ,  mikroskopla  ve  ameliyatlarda  kullanılarak test edilecektir. Uzman cerrahi ekip tarafından incelenen ve numunesi beğenilmeyen  ürünlere ait firmanın teklifi  reddedilecektir.  Firma bu duruma karşı  herhangi bir itirazda  bulunmayacağını antetli  kağıdı yazılmış  ve yetkili tarafından  imzalanmış  olarak  dosyasına taahhüt olarak ekleyecektir . Teklif dosyasında sunulmalıdır.

3) 6. KISIM, 7. KISIM, 8. KISIM, 9. KISIM, 10. KISIM, 11. KISIM VE 12. KISIM

3.1-) Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden ya da diğer materyaller de kullanılarak üretilmiş  cerrahi aletlerin "Teknik Şartnameye Cevaplar" metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme  dışı  kalacaktır. Teknik Şartnameye Cevap belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

3.2) İstekli firmalar ürünlere  ait katalog numaralarını ve barkodlarını  şartnameye uygunluk belgesinin ekine liste halinde yazmak zorundadırlar.  Teklif veren firmanın kendi markasına ait katalog numaralarını  bir veya birden fazla kalemde  yazmaması ya da özel üretim, eşdeğeri  ve benzeri gibi ibarelerle belirtmesi durumunda firmanın o sete ait teklifi  değerlendirme dışı kalacaktır.  Katalog sayfa numaraları  yazılacaktır. Malzemeler orijinal katalog  da   gösterilecektir.   Teklif   edilen   malzemeler    orijinal    katalogdan   tek    tek işaretlenecektir.

3.3) Teknik şartnameye tek tek cevap verilecektir ve bununla ilgili teknik şartnameye cevap tablosu hazırlanacaktır. Komisyon gerekli görmesi halinde set içerisinden belirlemiş  olduğu kalemlerden numune isteyecektir. Numuneler kullanılıp ona göre değerlendirme yapılacaktır . Teklifte bulunan firmaların numuneleri uygun görülmediği takdirde teklifleri geçersiz  sayılacaktır.

3.4-) Motor kullanım esnasında kola uyguladığı vibrasyon en fazla 2,5m/S2 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelenecektir. Ürüne  ait orijinal katolog teklifle birlikte verilmelidir.  İhale dosyasında sunulmalıdır.

4-) 13. KKISIM, 14. KISIM, 15. KISIM, 30. KISIM,  31. KISIM, 32. KISIM, 33. KISIM, 34. KISIM, 35. KISIM VE 36. KISIM  için;

4.1-) Cerrahi Aletler numuneler değerlendirilerek alınacaktır. Numunelerin teslim edildiğine dair numune teslim tutanağı  teklif dosyasında sunulmalıdır.

5-) 16. KISIM,  için;

5.1-)Koher pensi paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. İmalat veya tıbbi nedenler ile paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş penslerin, “Teknik Şartnameye Cevap” metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. Teknik Şartnameye Cevap belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

6-) 17. KISIM VE 18. KISIM için;

6.1-)Makaslar paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. İmalat veya tıbbi nedenler ile paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş penslerin, “Teknik Şartnameye Cevap” metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. Teknik Şartnameye Cevap belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

7-) 19. KISIM VE 20. KISIM için;

7.1-)Katolog, aydınlatıcı dökümanlar ve numunelerin teslim edildiğine dair numune teslim tutanağı  teklif dosyasında sunulmalıdır.

8-) 21. KISIM ve 22. KISIM  için;

8.1-) Pensetler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. İmalat veya tıbbi nedenler ile paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş penslerin, “Teknik Şartnameye Cevap” metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. Teknik Şartnameye Cevap belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

9.) 23. KISIM, 24. KISIM, 25. KISIM, 26. KISIM VE 27. KISIM için;

9.1-) Cerrahi Aletler numuneler değerlendirilerek alınacaktır. Numunelerin teslim edildiğine dair numune teslim tutanağı  teklif dosyasında sunulmalıdır.

10-) 28. KISIM ve 29. KISIM  için;

 10.1-) Paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. İmalat veya tıbbi nedenler ile paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş penslerin, “Teknik Şartnameye Cevap” metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. Teknik Şartnameye Cevap belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

10.2-) Cerrahi Aletler numuneler değerlendirilerek alınacaktır. Numunelerin teslim edildiğine dair numune teslim tutanağı  teklif dosyasında sunulmalıdır. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAMAN İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİM adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI KARAMAN SANAYİ SİTESİ ŞUBESİ TR71 0001 2001 3090 0005 1000 05 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.