Belediye Meclisi 3 Temmuz’da Toplanıyor

İlimiz Belediye Meclisi Temmuz ayının ilk toplantısını 3 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’de Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacak.

Belediye Meclisi 3 Temmuz’da Toplanıyor

Toplantının gündeminin ilk maddesi 2018 yılına ait yatırım ve çalışma programlarının görüşülüp karara bağlanması olacak.

Gündemin bir diğer maddesi ise Cumhuriyet Halk Partisi Karaman İl Başkanlığının 03.06.2017 tarih ve 14 sayılı yazılarında Belediye Meclisi’ne Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilen ve halen bu görevi yürüten Ramazan Eryiğit’in İl Disiplin Kurulu kararı ile partiden ilişiğinin kesildiğinin Meclisinin bilgisine sunulması konusu.

Toplantının diğer gündem maddeleri ise şöyle;

Belediyemiz mücavir alanları içerisinde bulunan Belediyemize ait Hizmet Binası, sosyal tesis ve parkların korunması ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmeti alımının yapılabilmesi konusu.

Yönetmelik gereğince hazırlanan norm kadromuzda; Peyzaj Mimarı kadrosuna ihtiyaç olduğundan Teknik Hizmetler Sınıfından 9. Derecedeki Teknisyen Kadrosunun Teknik Hizmetler Sınıfındaki 5. Derece Peyzaj Mimarı kadrosuna değiştirilmesi konusu.

Sudurağı Belediyesi Belde içerisindeki imar yolları  ( 40.000m2) mevsim şartları ve yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle bozulmuş yolları sathi kaplama yapmak istemekte olup gerekli araç, ekipman ve teknik personel bulunmadığından dolayı gerekli çalışmaları yapamadığını Belediyemiz tarafından uygun görülmesi halinde protokol yapılması  talepleri.

Karaman İli, Merkez İlçe Kırbağı Mahallesi 1837 ada 20 nolu parseldeki Karaman Belediyesine ait Tam hissenin Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.  adına bedelli veya bedelsiz devrinin yapılıp yapılamayacağı veya tahsis edilip edilemeyeceği, bedelli devir yapılacak ise bedelinin belirlenmesi konusu.

Düzenlemesi devam eden Alparslan Türkeş Bulvarındaki çalışmalarda Karaman Valiliği İl Trafik Komsiyon kararında bahsedilen Ahmet Yesevi Caddesi İle 1046. Sokağın kesiştiği noktada 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında kavşak çözümlemesi görünmektedir. Söz konusu kavşağın ilgili komisyon kararı gereğince kapatılması için gerekli ölçeklerde İmar Plan Tadilatına ön izin verilip verilemeyeceği, plan tadilatının kim tarafından yaptırılması konusu;

Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan Şeyh Şamil Mahallesi 62 ada 4,5,6 parseller ile 3158 ada 2 ve 3 parselleri kapsayacak şekilde yapılan plan tadilatı  onaylanması talebi konusu;

9- Karaman İli, Merkez İlçe, Hürriyet Mahallesi, Mümine Hatun Mahallelerinde yaşayan halkın kullanımına yönelik İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 4-5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapımı planlandığı, yürürlükteki imar planında 2638 ada 1 parsel sağlık tesisi alanı olarak ayrılmış olmasına rağmen yapılması planlanan ASM projesi söz konusu parsele sığmadığından bahsedilerek, yapılması planlanan 4-5 hekimlik ASM yatırım programı dışında kalmaması için mülkiyeti Karaman Belediyesine ait 2638 ada 1 parsel, 2694 ada 1 parsel, 2689 ada 1 parsel ve 2690 ada 2,3 parselleri kapsayan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu.

Karaman İli, Merkez İlçe, Gazi Dükkan Mahallesi 718 ada 1 parsel Revizyon ve İlave İmar Planında Konut alanı olarak gösterildiği,  söz konusu parsel yerinde incelendiğinde ticari faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı ve bu ticari ihtiyaçları karşılayacak dükkanların yetersiz olması sebebiyle zeminde ticari birimlerin yapılacağı T4 Ticaret Alanına Çevrilmesi amacıyla yaptırılan plan tadilatının onaylanması talebi konusu.

Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi 360 ada 21 ve 22 parsel, 4625 ada 8 ve 10 nolu parsel,281 ada 171 parsel ve 1140 ada 24 parsellerin daha önce Toprak Koruma Kurulu tarafından tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verildiğinden imar planı yapılması için gerekli çalışmaların yapılması istenmektedir. Karaman Belediye Meclisinin 12.11.2012 tarih ve 369 sayılı kararı ile Kamu Yararı alınan ve ilgili meclis kararının ekinde belirtilen listede belirtilen taşınmazların Tarım Dışı Kullanım Amaçlı üst ölçekli plan değişikliği ile alt ölçekli ilave imar planı yapılmasına ön izin verilip verilemeyeceği ile planların kim tarafından yaptırılacağı konusu.

Karaman İli, Merkez İlçe, Mülkiyeti Türksat ait Zembilli Mahallesi 1697 ada 3 nolu parsele kayıtlı 3.603,67 m2 yüzölçümlü arsanın  ‘T3 Lejantlı Ticaret Alanı’ na çevrilmesi için hazırlanan imar planı tadilatı değişikliğinin onaylanması konusu.

Mülkiyeti Belediyemize ait, Hacıcelal Mahallesi 1097 ada 181 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Kapalı Pazar ve Otopark’ alanında kaldığından söz konusu alana Aile Yaşam Merkezi yapılması için Belediye Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 187 sayılı kararı ile ön izin verilmiş, söz konusu alanda plan değişikliği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanmıştır. Hazırlanan plan tadilatının onaylanması konusu.

14- Karaman İli, Merkez İlçe , Hacıcelal Mahallesi, 2769 ada 9 numaralı Parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanında kaldığı, söz konusu parselin yerinde incelendiğinde Sosyal Donatı Alanlarının yakınında olmasından dolayı Ticari ihtiyaçların talep edildiğinden 2769 ada üzerinde zeminde ticari birimlerin yapılabilmesine imkan verecek T4 Ticaret Alanına Çevrilmesi amacıyla yaptırılan plan tadilatının onaylanması talebi.

Karaman İli Merkez İlçe, Karaman Gar Sahası ve TCDD Cari Hattı Boyunca yaklaşık 18 hektar alana ait NİP-114,97 ve UİP-112,22 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri için alınan Karaman Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve 21 sayılı karara istinaden plan müellifince yeniden düzenlenen imar planı değişikliklerinin onaylanması talebi.

Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi 839 ada 6 numaralı parselin bir kısmı Revizyon ve İlave İmar Planında 7.00 metrelik yol alanı olarak gösterilmiş, diğer kısmı ise plan dışında kaldığı, söz konusu parsel yerinde incelendiğinde imar planı yapılırken parselin büyük bir kısmı park, yol ve diğer donatılara ayrılmış, geri kalan parçada Tarım Alanı olarak kaldığı, mevcut alanda park alanı ile taşınmazın sınırı bitişik ve yapılaşmaların içinde kaldığından bahsedilerek söz konusu 839 ada 6 parselin plana dahil edilerek yaptırılan ilave imar plan teklifinin onaylanması talebi.

Karaman İli Merkez İlçe Alparslan Türkeş Bulvarı ile İbrahim Öktem Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yapılmakta olan köprülü kavşak çalışmasında 1069 ada 74 parselde bulunan arsanın önünde kaldırım dahil 5 metrelik yan yol göründüğü, arsada yapılaşmanın Blok Nizam  4 Kat Ön Bahçe Mesafesiz ve Ticari olduğu, 5 metrelik yan yolda ticaretin (indirme-bindirme) trafik akışını olumsuz etkileyeceği ve Devlet Hastanesi ana güzergahı olan köprüde çetin kış şartlarında trafik akışının zor olacağından bahsedilerek ön bahçe mesafesinin 5.00 metre olarak düzenlenmesi durumunda meydana gelen yapılaşma kaybının giderilerek Hmax=Serbest olacak şekilde dikey yapılaşmaya müsaade edilmesi yönünde hazırlanan plan tadilatının onaylanması talebi konusu.

Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi 843 ada 58 nolu parselin imar planı dışında kaldığı, söz konusu parselin Konya yolu güzergâhında bulunan ve faaliyetlerinin hızla arttığı Otogalericileri Sitesinin hemen devamında arkaya doğru uzanan kısımda olduğu, bu parselin belediye çöplüğü olarak kullanılmış olup tarım vasfının kaybolduğu, giderek artan ve yoğun talep bulunan Otogalericileri Sitesinin devamı olacak şekilde kullanılabilmesi için imar planına eklenmesi düşünülerek 843 ada 58 nolu parselin Otogalericileri Sitesinin ek binaları sosyal tesisleri, yer alması için mevcut imar planına ek olacak şekilde ve Resmi Kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda yaptırılan ilave imar planı teklifinin onaylanması talebi konusu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285