Belediye Meclisi Pazartesi Toplanıyor

Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince pazartesi günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

Belediye Meclisi Pazartesi Toplanıyor

GÜNDEM:

1- 29/09/2017 tarihli Kent Konseyi toplantısında oluşturulan görüşlerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesinin son fıkrası ile Kent Konseyi Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Meclisçe değerlendirilmesi.

2- Kurumumuzda; 25.09.2017 tarih ve 1194 sayılı yazı ile İsmail BOZ’un Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosuna asaleten, 25.09.2017 tarih ve 1195 sayılı yazı ile Recep KILIÇ’IN Hal Müdürlüğü kadrosuna asaleten, 25.09.2017 tarih ve 1196 sayılı yazı ile Mevlüt ÇARDAK’ın Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne vekaleten atamaları yapılmış, 25.09.2017 tarih ve 1197 sayılı yazı ile Duran KABAAĞAÇ’ın 19.08.2016 tarihinden bu yana tedviren vekalet etmiş olduğu Muhtarlık İşleri Müdür V. Görevi sona erdiği ve 5393 sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince Meclisin bilgisine.

3-5393 Sayılı Yasanın 41. maddesi gereği hazırlanan Karaman Belediyesi 2018 yılı Performans Programının görüşülüp karara bağlanması.

4- Muş İli Korkut Belediye Başkanlığı İlçelerinde çocuk, genç ve yetişkin bireylerin sosyal aktiviteler için herhangi bir yeşil alan, çocuk oyun grubu ile kadınlara yönelik fitnes spor aletleri olmayışı münasebetiyle ilçelerindeki bu ihtiyaçlarının giderilmesi için Belediyelerine 84.800,00.TL nakdi yardım yapılması konusu;

5-Yeni Mahalle Mahallesi Muhtarı Ahmet KALAYCI tarafından Belediyemize yapılan başvuruda; Yeni Mahalle Mahallesi 316. Sokakta bulunan Ozanlar Park’ının adının Karamanlı Şehit Uzman Oğuzhan KÜÇÜK olarak değiştirilmesi talebi konusu.

6- Karaman Merkez, Hacıcelal Mah. 3171 ada 5 nolu parsel belediye imar planında trafo yeri olarak ayrılmış durumda olup mülkiyeti belediyemize aittir. Belediyeye ait 39.40 m2 yer için 13.700,00 TL bedelle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye devredilmesi için 13.07.2017 tarih ve 7186-3 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı alınmış bu karar doğrultusunda adımıza kayıtlı 3171 ada 5 nolu parselin kamulaştırılarak Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’ye devredilmesi konusu;

7- Karaman İli, Merkez İlçe, Mahmudiye Mahallesi, 1127 numaralı ada 29 Parsele yönelik Müdürlüğümüzden İmar Durumu Belgesi istenmişti. Söz konusu adaya yönelik yapılan detaylı incelemeler sonucunda; 1127 adanın yerinde(mevcutta) ‘Ayrık Nizam’ olarak yapılaştığı, ancak Revizyon ve İlave İmar Planında söz konusu 1127 ada 29 ve 30 numaralı parseller ifraz hattı ile ayrılarak ‘5 Kat yapılaşma koşulunda Bitişik Nizam’lı, adanın diğer parselleri ise ‘4 Kat yapılaşma koşullarında Bitişik Nizam’lı Konut Alanı olarak gösterilmektedir. Söz konusu parsele yönelik daha önce alınan Ruhsata Esas İmar Durum Belgesinde ise ‘TAKS %40’ı geçemez’ ibaresinin olduğu görülmektedir. Ayrıca daha önceki planlarda adanın ifraz hattı ile ayrılan batı kısmının ‘Ayrık Nizam 4 Kat’ yapılaşma koşullarında olduğu görülmüştür. Söz konusu 1127 adanın Revizyon ve İlave İmar Planında da ‘Ayrık Nizam’ olarak gösterimi daha doğru olacağından adaya yönelik plan değişikliği yapılmıştır. Yapılan plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu:                                                                                                       

8- Karaman İli, Merkez İlçe, Alacasuluk Mahallesi 3 ada 11 ve 12 numaralı parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında T4 Lejantlı Ticaret Alanı olarak planlandığı, söz konusu adanın bulunduğu bölge incelendiğinde ise; söz konusu parsellerin bulunduğu kısım ifraz hattı ile ayrılarak 4 kat verildiği, ancak 22 metrelik yolun bulunduğu kısımlarda 5 kat verildiği, söz konusu parsellerinde bu 22.00 metelik yola cephesinin olduğu ve karşı adanın köşebaşı parseli ile de karşılıklı ve aynı hizada yer aldığı, 3 ada içerisinde sadece 2 tane parsele (11 ve 12 numaralı parsel) 4 kat verildiğinden bahsedilerek 3 ada üzerindeki ifraz hattının kaldırılarak bütün parsellerin 5 kat olacak şekilde plan tadilatı yaptırılarak onaylanması talebi konusu.

9- Karaman Belediye Meclisi’nin 08/08/2017 Tarih 283 ve 284 Sayılı Kararları  ile; Şeyh Şamil Mahallesi 3158 ada 2 ve 3 no’lu parsellerde hazırlanarak onaylanan imar plan tadilatına askı süresi içinde; Gökkuşağı Futbol sahası olarak bilinen ve kullanılan alanın; İlimizde bu büyüklükte emsal başka futbol sahası olmadığı, mahalle aralarında bulunan sahaların sadece o mahallenin çocuklarının oynayabileceği yerler olup gökkuşağı futbol sahasıyla aynı kapasitede olamayacağı, futbol sahasında gerek sporcu yetiştirilmesi gerekse çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması sağlandığından bahsederek alanın tamamının imar plan değişikliği ile Park Alanına çevrilmemesi, çevrilecekse bile futbol sahasının korunarak çevrilmesi gerekçeleriyle yer alan itirazların değerlendirilmesi talebi konusu.

10- Meri imar planına göre park alanı ve yolda kalan; Karaman İli, Merkez İlçe, Çarşı Mahallesinde bulunan tapunun 572 ada 2 parsele ilişkin olarak; Banka Hizmet binası yapmayı mümkün kılacak 730.00 m2 alanın T1-Ticaret Alanı, parselin kalan kısmının ise park alanı olarak düzenlenmesi için mevcut imar planında plan değişikliği teklifi hazırlandığı ve söz konusu imar planı değişikliği teklifinin Belediye Meclisinde kabulü halinde ticari fonksiyon yüklenen alan dışındaki 500 m2’lik bölümün bedelsiz olarak Belediyeye devrinin Bankanın yetkili makamına sunulacağından bahsedilmekte. Söz konusu hazırlanan plan değişikliği paftları ve plan açıklama raporların 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi talebi konusu.

11-  Karaman İli, Merkez İlçe Çeltek Mahallesi 776 adanın kuzeyinde yer alan bölgede imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.

12- Karaman İli, Merkez İlçe Kırbağı Mahallesi 2392 ada 1 Parselin güneyinde yer alan bölgede imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.

13- Karaman İli, Merkez İlçe Mümine Hatun Mahallesi 2546 adanın güneyinde yer alan bölgede imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284