Belediye Meclisi Yoğun Gündemle Toplanıyor

İlimiz Karaman Belediyesi 06 Ağustos 2018 Pazartesi saat 16’da Belediye Sarayı Meclis Salonu’nda olağan toplantısını yapacak.

Belediye Meclisi Yoğun Gündemle Toplanıyor

Belediye Meclisi’nde görüşülecek olan gündem başlıkları şu şekilde;

1- İmar İşleri Komisyonu Üyeliğinden 11.07.2018 tarihinde istifa eden Meclis Üyesi Ramazan PINAR’ın yerine 5393 Sayılı Yasanın 24. maddesi gereğince açık oyla bir üyenin belirlenmesi;

2- Kurumumuzda; 10.07.2018 tarihinde atamaları yapılan Abdullah BAĞIRGAN’ın Başkan Yardımcısı Kadrosu uhdesinde kalmak üzere Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne vekâleten, Ali Faruk AYDIN’ın Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne vekâleten, İsmail BOZ’un Veteriner İşleri Müdürlüğüne asaleten, Musa KILINÇVUR’un Temizlik İşleri Müdürlüğüne vekâleten atamaları yapılmış olup; 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince; Meclisin bilgisine sunulmasına.

3- Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Öğrenci Servis ücret tarifesine c ve d maddesi eklenerek mücavir alan içinde kalan okullar ( c) mücavir alan dışında kalan okullar ( d) için ayrı bir ücret belirlenmesi ve bu ücretin tarifeye eklenmesi talebi konusu.

4- Karaman Belediye Meclisi’nin 02/04/2018 Tarih ve 122 Sayılı Kararı ile; Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, Yeni Devlet Hastanesinin bulunduğu bölgede yaşanan yoğunluk artışı sebebiyle Akaryakıt ve Servis İstasyonuna ihtiyaç duyulduğundan söz konusu bölgede ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’ ayrılması konusu imar işleri komisyonuna havale edilmiştir. Karaman Belediye Meclisi İmar İşleri Komisyonunca 19/07/2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantı neticesinde söz konusu Akaryakıt ve Servis İstasyonu’nun Yeni Devlet Hastanesinin güneyinde yer alan 4934 ada 9 parselden ayrılmasına karar verilmiş ve buna göre söz konusu alanda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanana imar planı değişikliğinin onaylanması konusu;

5- Karaman İli, Merkez İlçe, TCDD Demiryolu Hattı ve Gar Sahası’na ait NİP-114,97 ve UİP-112,22 Plan İşlem Numaralı İmar planı revizyonları Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15/12/2017 Tarih ve 4975 Sayılı Kararı  ile uygun bulunmuş Karaman Belediye Meclisi’nin 09/01/2018 Tarih 30 ve 31 Sayılı kararları ile ise onaylanmıştı. Onaylanan İmar planı Revizyonlarına askı süresi içerisinde itirazlar olmuş ve söz konusu itirazlar Karaman Belediye Meclisi’nde değerlendirilerek 09/05/2018 Tarih ve 209 Sayılı karar alınmıştır. İlgili karara istinaden itirazlara konu olan alanlar plan müellifince düzenlenerek söz konusu alanlar 2. kez askıya çıkartılmıştır. 2. askı süresi içerisinde de  yer alan itirazın değerlendirilmesi konusu.

6- TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize karşı açılan Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptali davasında Mahkeme 13/06/2012 tarih ve 208 Sayılı Beledşye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını ve 13/06/2012 Tarih 209 ve 214 Sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan 1. ve 6. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını 1250 ada 29 parsel,1024 ada 19 parsel,144 ada 17 parsel ve 145 ada 46 parsel yönünden Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/906 Esas Sayılı ve 06/06/2018 tarihli karar ile iptal gerekçeleri dikkate alınarak 1250 ada 29 parsel ve 1024 ada 19 parselin bulunduğu alana ilişkin yol düzenlemesi yapılması amacıyla imar planı tadilatı yapılmasına önizin verilip verilemeyeceği konusu.

7- Karaman Merkez, Sekiçeşme Mahallesi, 518 ada 24 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planından önceki imar durumunda B-5 Konut Alanında olduğu, Revizyon ve İlave İmar Planında ise ‘Dini Tesis Alanı’nda kaldığı, kamulaştırılması amacıyla Karaman İl Müftülüğü ile yapılan yazışmada Müftülüğün taşınmazı kamulaştıramayacağı ancak imar değişikliğinin Belediyesince onaylanacağının bildirildiği, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile yapılan yazışmada ilgili kanunlar kapsamında hazırlanacak imar plan tadilatının Belediyesince uygun görülmesi halinde ilgili kurum görüşleriyle birlikte kurula sunulması halinde gündeme alınarak karar verilebileceğinin bildirildiği, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışmada dini tesis alanında esere zarar vermeyecek şekilde uygun imar plan değişikliği yapıldığı takdirde idarece olumlu görüş verilebileceğinin bildirildiğinden bahsederek taşınmazın üzerindeki kısıtlama ve inşaat yasağının kaldırılması amacıyla söz konusu parselin Dini Tesis Alanından T1 lejantlı Ticaret Alanına çevrilerek hazırlanan imar plan değişikliğinin onaylanması talebi konusu.

8- Hamidiye Mahallesi (Tapuda Kırbağı Mahallesi) 3601 ada 1 numaralı parselde mevcutta yer alan ‘Hal Yeri’nin güney kısmının bahçe duvarının koordinatlarının belirlenerek Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun, gerekli ölçeklerdeki İmar Plan Tadilatının Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması konusu.

9- Karaman genelinde Plan Notları gereğince Konut ve Ticari Alanlarda yer alan parsellerde belirli metrekarelerin sağlanması durumunda ilave emsal artışları verildiğinden bahsederek aynı uygulamanın Sanayi Alanlarında yer alan parseller için de geçerli olması talebi konusu.

10- Karaman İli, Merkez İlçe; Alacasuluk Mahallesi, Karaman Konya Yolu güzergahında 4654 ada 2 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında T3 Lejantlı Ticaret Alanı’nda kaldığı söz konusu taşınmazın üzerinde turizm sektöründe ihtiyaçları karşılayacak ve şehrin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülerek bulunduğu konumu itibariyle Otel Alanı ve buna bağlı ek tesisler yapmak için gerekli proje, plan ve etüd işlemlerine başlandığı ancak 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı Plan notlarında T3 Lejantlı Ticaret Alanı içerisine ‘Otel Alanı’ yapılamayacağı hükme yer aldığından söz konusu parselin imar planında Otel Alanı olarak değiştirilmesi ve diğer otel alanlarında olduğu gibi Emsal: 2 Olacak şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285