Yeterli Katılımın Olmadığı Belediye Meclis Toplantısı Pazartesi Yeniden Toplanacak

07 Haziran 2019 Perşembe günü saat 15’de yapılması gereken ilimiz Belediye Meclis Toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yeniden toplanacak. 

Yeterli Katılımın Olmadığı Belediye Meclis Toplantısı Pazartesi Yeniden Toplanacak

Belediye Meclis Toplantısına MHP Belediye Meclis üyeleri tam katılım sağlarken, üç koltuğu bulunan CHP’den sadece Paşa Evcen, AK Parti Meclis üyelerinden ise kimse katılmadı.  Yapılan açılış ve yoklama sonrasında katılımın az olması nedeniyle Belediye Meclis Toplantısı 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 16’da aynı gündem başlıklarıyla meclis üyelerinin ¼ oranına bakılarak yeterli meclis üyesi ile toplanacak. 
Belediye Meclis Toplantısında görüşülecek olan gündem başlıkları şu şekilde;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığının 27.05.2019 tarih ve 15 sayılı yazıları ve  28.05.2019 tarihli ve 4263 sayılı Emir Musa BEYDİLİ  dilekçesi ile  seçilmiş olduğu Ak Parti   Belediye Meclis Üyeliği sona ermiş  olup, bundan sonraki görevini bağımsız  Belediye Meclis Üyesi olarak devam edeceğinin Meclisin bilgilisine sunulması,
2- Kurumumuzda; 1.Derece Başkan Yardımcısı kadrosunda görev yapmakta olan Hacı    Osman ÜNÜVAR’ın Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna asaleten, 3.Derece Tekniker kadrosunda görev yapmakta olan Mehmet EMDİRME’nin Veteriner İşleri Müdürlüğüne tedviren, 3.Derece Mühendis kadrosunda görev yapmakta olan Fatih YILDIZBAŞ’ın Temizlik İşleri Müdürlüğüne vekâleten, Süleyman Hilmi ŞİMŞEK’in vekâleten yürütmekte olduğu Mezarlıklar Müdürü görevi sona ermiştir, 3.Derece Mühendis kadrosunda görev yapmakta olan Musa KILINÇVUR’un Mezarlıklar Müdürlüğüne vekâleten, Hekim BUĞDAYCI’nın 15.08.2017 tarihinden bu yana tedviren yürütmekte olduğu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevi sona ermiştir, 1. Derece Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Bircan KALAYCI ŞENEL’in İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne vekâleten atamaları yapılmıştır. 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince Meclisin bilgilisine sunulması,
3-Karaman Belediyesi 2020 yılına ait Yatırım ve Çalışma Programlarının görüşülüp karara bağlanması,  
4- Karaman Belediye Meclisinin 07.01.2013 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Kent Estetik Kurulu için kurul üyeliği ve başkanlığı yapmak üzere Karaman Belediye Meclis Üyeleri arasından üye seçilmesi konusu,
5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 08.04.2015 tarih ve 197 sayılı Meclis Kararı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulduğundan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin Belediye Meclisince  karara bağlanması konusu,
6- Sümer Mahallesi Şehit Durmuş Ali UZUN Caddesi üzerinde yeni yapılan semt sahası ve parka mahallesinde ikamet eden Asker Gazisi Mustafa ÇETİN isminin verilmesi konusu. 
7- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kırbağı Mahallesi 4934 ada 12 nolu parseldeki arsa (petrol yeri), Pirireis Mahallesi 3359 ada 15 nolu parseldeki  arsa,  Alacasuluk Mahallesi 2935 ada 10 nolu parseldeki arsa, Hacıcelal Mahallesi 2089 ada 4 nolu parseldeki arsaların kamulaştırmalarda takas yapılması, kat karşılığı ihale edilmesi ve ihale yoluyla satılması için satış bedeli ve satış şartlarının belirlenmesi için Encümene yetki verilmesi konusu,
8- İlimizde artan öğrenci ve okul sayısı nedeni ile Belediyemiz uhdesinde bulunan servis aracı imtiyaz hakkının  belli bir süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yoluyla  42 adet   öğrenci servis aracının   tahsisi ve süresinin belirlenmesi  konusu,     
9- 3194 Sayılı Kanununun 18. Maddesi gereği Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 7. Beş yıllık İmar Programı  değerlendirilmesi,
10- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Üniversite adına tahsisli Kırbağı Mahallesi 3911 ada 29 Numaralı parselin yaklaşık 40.000,00 m2’lik kısmında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Konut yaptırılması ile ilgili talebe yönelik alınan Karaman Belediye Meclisi’nin 06/03/2019 Tarih ve 92 Sayılı Plan Tadilatına önizin kararı doğrultusunda yeniden hazırlatılan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talebi konusu,
11- Karaman(Merkez) Aktekke Camii ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın gösterim tekniklerinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim tekniklerine uyarlanması için ön izin verilmesi konusunun 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi,
12- Karaman(Merkez) Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın gösterim tekniklerinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim tekniklerine uyarlanması için ön izin verilmesi konusunun 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi,
13- Karaman Kalesi Kentsel Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın gösterim tekniklerinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim tekniklerine uyarlanması için ön izin verilmesi konusunun  3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi,
14- Karaman Revizyon ve İlave 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile Karaman Revizyon ve İlave 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın gösterim tekniklerinin Mekânsal Planlar Yapım  Yönetmeliği  gösterim  tekniklerine  uyarlanması  için ön izin verilmesi konusunun
3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi,
15- Karaman Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar  Planı  ile  1/1000  Ölçekli  Koruma  Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’nın gösterim  tekniklerinin  Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği  gösterim  tekniklerine uyarlanması için ön izin verilmesi konusunun  3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi,
16- Karaman Merkez, Yenişehir Mahallesi 4400 Ada 234 numaralı parsel için Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 90 sayılı  karara istinaden Belediyemiz İmar Müdürlüğünce hazırlanan plan tadilatının onaylanması konusu.
17- Karaman Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 Tarih ve 58 Sayılı Kararı ile  Karaman Merkez, İmaret Mahallesi 4211 ada 1 parselin önceki tarihlerde imar durumunun T1 Lejantlı Ticaret Alanından, T4 Lejantlı Ticaret Alanına çevrildiği ve bu değişikliğin arsa maliklerinin aleyhine olduğu görüldüğünden söz konusu değişikliğin iptal edilerek imar durumunun tekrar T4 Lejantlı Ticaret Alanı’ndan T1 Lejantlı Ticaret Alanı’na döndürülmesi için hazırlanan imar planı değişikliğin onaylanması  konusu,
18- TCDD tarafından Karaman Gar sahası ile Konya ve Ereğli cihetlerine doğru uzanan cari demiryolu güzergâhını içine alan bölgede, Belediyemiz tarafından onaylanan 2012 tarihli Revizyon ve İlave İmar Planlarının teşekkül işletmecilik faaliyeti kapsamında teşekkülün ihtiyaç ve taleplerine (demiryolu yapım-yatırım projelerine) uygun düzenlenmediği gerekçesiyle dava açılmış ve açılan dava sonucunda Belediyemizce yeniden imar planları hazırlanmış ve demiryolu koridoru 41 metre olarak düzenlenmiştir ancak 41 metrelik demir yolu koridoruna bugün için ihtiyaç olmadığı için ve ilgili idarece kamulaştırma yapılması mümkün olmadığından bahsedilerek TCDD          kamulaştırma sınırının imar planına işlenmesi  için gerekli görülen  alanlarda 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ön izin verilmesi konusu,
19- Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesinin 2018/942, 2018/937, 2017/3101, 2018/1947 Esas Sayılı Kısmi İptal Kararları ve Karaman Belediye Meclisi’nin 05/03/2019 Tarih ve 79 Sayılı Kararına istinaden  Hamidiye Mahallesi 2878,2879,2880 adalar ve 2921 ada 158 numaralı parsel ile dava konusu 2988 ada 17,18,19 ve 20 numaralı parselleri kapsayan alanda  hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanması konusu,
20- Karaman İli, Merkez İlçe, Alacasuluk Mahallesi 4481 ada 9 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında daha önceden yan bahçe çekme mesafeleri bulunmaksızın T3 Lejantlı Ticaret Alanında iken imar plan değişikliği ile ön bahçe çekme mesafesi 25 metre diğer cephelerden 5 er metre çekme mesafesi olacak şekilde Otel Alanı’na çevrildiği ancak söz konusu parselin üzerinde otel ve ek tesislerinin yer aldığı ile mevcut kullanımda çekme mesafesi bulunmadığından imar planıyla mevcut kullanımın uyumlu olması amacıyla yan bahçe çekme mesafelerinin kaldırılarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması konusu.
21- İlimiz Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi sınırlarında bulunan ve mülkiyeti S.S. Karaman Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait; 4692,4702,4703 numaralı adaların Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Küçük Sanayi Alanı olarak gösterildiği, yeni yapılaşan ve son hızla devam eden küçük sanayi sitesi içerisinde inşaatlar tamamlanmış ve yapı kullanma izin belegesi almak için çalışmaların devam ettiği ancak kadastro yenileme çalışmasından sonra söz konusu 4692 ada 1 parsel, 4702 ada 1 parsel ve 4703 ada 2 parsel üzerindeki binalar lisanslı firma tarafından ölçüldüğünde yola taşmaların olduğu tespit edildiğinden bahsedilerek ve imar planında adakenar hattının kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesi için imar planında tadilat yapılması zorunlu hale geldiğinden bahsedilerek hazırlanan imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,
22- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı arttığından, ihtiyaç olan bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile ‘Bina Tipi Trafo’ tesis edileceğinden 2248 ada 1 numaralı parselin güney kısmına İmar Planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar planı tadilatı, trafo alanının parkın kuzey kısmından ayrılmasının uygun olduğuna denilerek değiştirilerek onaylanmıştır. Ancak söz konusu onaylanan imar planı tadilatının askıya çıkartılması için gerekli olan ‘Plan Tadilatı Ücreti’nin yatırılmadığı ve ayrıca askı için gerekli olan imar paftaları ve belgelerin eksik olduğu tespit edildiğinden 02.03.2016 tarih ve 84 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan imar planı tadilatının iptali,
23- 13.01.2016 Tarihinde imzalanan sözleşme ile yükümlülük altına giren  ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması Yapımı’ işi kapsamında tanımlanan işlerden olan ‘Hamzazindan Örenyeri I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’ Karaman Belediye Meclisi’nin 23.05.2019 Tarih ve 427 sayılı kararında bahsedilen hususlara göre ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.03.2019 Tarih ve 6028 Sayılı Kararı neticesinde hazırlanan koruma amaçlı imar planlarının  onaylanması talebi konusu,
24- Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 4759 Ada 3 Parsel ve 4760 ada 1 numaralı parsellerin Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Sanayi Alanı’nda kaldığı ve söz konusu parsellerde imar planında yapı yaklaşma mesafelerinin gösterilmesi amacıyla imar planı değişikliği talebinde bulunulduğu ancak söz konusu onaylanan imar planı tadilatının askıya çıkartılması için gerekli olan ‘Plan Tadilatı Ücreti’nin yatırılmadığı ve ayrıca askı için gerekli olan imar paftaları ve belgelerin eksik olduğu tespit edildiğinden söz konusu) Karaman Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 Tarih ve 64 Sayılı Kararı ile onaylanan imar planı tadilatının iptali konusu,
25- İlimiz Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi sınırlarında bulunan ve mülkiyeti S.S. Karaman Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait plan 4691 nolu adanın Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Küçük Sanayi Alanı olarak gösterildiği, yeni yapılaşan ve son hızla devam eden küçük sanayi sitesi içerisinde inşaatlar tamamlanmış ve yapı kullanma izin belgesi almak için çalışmaların devam ettiği ancak kadastro yenileme çalışmasından sonra söz konusu 4691 ada 1 parsel üzerindeki binalar lisanslı firma tarafından ölçüldüğünde yola taşmaların olduğu tespit edildiğinden imar planında ada kenar hattının kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesi için imar planında tadilat yapılması zorunlu hale geldiğinden bahsedilerek hazırlanan imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,
26-13.01.2016 Tarihinde imzalanan sözleşme ile yükümlülük altına giren 2015/110476 Sayılı ihale kayıt numaralı ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması Yapımı’ işi kapsamında tanımlanan işlerden olan ‘Rekreasyon Alanında kalan yaklaşık 125 hektarlık alandaki imar planı çalışmaları ile 23.05.2019 tarih ve 427 sayılı  Karaman Belediye Meclisi Kararında bahsedilen hususlara göre yeniden düzenlendiğinden bahsedilerek söz konusu 1/5000 Ölçekli Rekreasyon Alanlarının Bütüncül Düzenlenmesine Dair Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonlarının  onaylanması talebi konusu,

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285