banner317

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖZEL YATILI BAKIM MERKEZLERİ GİYİM MALZEMESİ ALIM İŞİ

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER  İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

      İl Müdürlüğüne bağlı Özel Yatılı Bakım Merkezleri Giyim Malzemesi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

       İhale Kayıt Numarası                 : 2019/365355

1- İdarenin

       a) Adresi                                     : Ziya Gökalp Mah. Ahmet Yesevi Cad. 46 70100                                   KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

       b) Telefon ve faks numarası           : 3382137516 - 3382140222

c) Elektronik Posta Adresi                   : karaman@asp.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

       a) Niteliği, türü ve miktarı               : 17 KALEM GİYİM MALZEMESİ ALIMI

                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                              içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

       b) Teslim yerleri                           : İl Müdürlüğüne bağlı Özel Yatılı Bakım Merkezleri                             ( Muayene kabul işlemleri her kuruluşun kendisinde                yapılacaktır.)

       c) Teslim tarihi                             : Sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde baş                           layıp, idarenin uygun gördüğü yerlerde Muayene

                                                           Kabul ve Ayniyat işlemleri tamamlandıktan sonra                  İdarenin yükleniciyi yönlendirdiği Özel yatılı bakım                  merkezlerine idarenin belirlediği adetlerde ve tarih

                                                           lerde yüklenici tarafından teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

       a) Yapılacağı yer                          : Ziya Gökalp mah. Ahmet Yesevicad. no:46 Karaman

       b) Tarihi ve saati                           : 19.08.2019 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

       İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

       İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirme leri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür lüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme im zalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

            İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                              (B.M.19-278)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285