banner329

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

İL MÜDÜRLÜĞÜNE VE

 BAĞLI KURULUŞLARA

AKARYAKIT ALIM İŞİ

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER

 İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

 BAKAN YARDIMCILIKLARI

İl Müdürlüğüne ve bağlı Kuruluşlara Akaryakıt Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası             : 2019/549108

1-İdarenin

a) Adresi                                 : Ziya Gökalp Mah. Ahmet Yesevi Cad. 46 70100 KARAMAN

                                              MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası       : 3382137516 - 3382140222

c) Elektronik Posta Adresi        : karaman@ailevecalisma.gov.tr

ç) İhale dokümanının                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 görülebileceği internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          : 38200 Litre Motorin (Euro-Dizel) 3080 Litre Benzin (Kurşunsuz-95 Oktan)

                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                       : Ermenek Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Araç ve Jeneratör depolarına (Ek Ünite Jeneratörleri dahil) ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Araç, Jeneratör ve Kalorifer yakıt depolarına, İl Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlar araçları ve jeneratörlerine

c) Teslim tarihi                         : Ermenek Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Araç ve Jeneratör depolarına (Ek Ünite Jeneratörleri dahil) ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Araç,Jeneratör ve Kalorifer yakıt depolarına, l Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar araç depolarına ve jeneratörlere 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında kuruluşlar tarafından peyderpey alınacak olup, her kuruluş ay sonunda aldığı yakıt miktarı kadar ödemeyi kendisi yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                      : Ziya Gökalp mah. Ahmet Yesevi cad. no:46 Karaman

b) Tarihi ve saati                      : 18.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayi si olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2019, 14:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285