AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

​​​​​​​İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT VE PETROL ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                              : 2019/173030

 1-İdarenin

a)Adresi                                                     :YUNUSEMRE YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK HİZMET BİNASI

                                                                     ZEMİN KAT 70200   KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

b)Telefon ve faks numarası                    : 3382262220 - 3382262229

c)Elektronik Posta Adresi                       : imid@kmu.edu.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın                                  

a) Niteliği, türü ve miktarı                     : Motorin(Diğer-35.000                            Lt),K.Benzin(950ktan-

                                                                    3.000Lt),Adblue(500Lt),MotorYağiarı(15/40-100Lt,20/50-         

                                                                    50Lt, 10/40-1OOLt,5/40-1 OOLt,5/30-100Lt,T2 2 Zam.M.Yağı- 

                                                                    50Lt ,K.K.B.GresYağı- 100Kg,F.Hid.Yağı-15 Lt.D.Hid.Yağı-15

                                                                    Lt),C.Suyu-1000Lt,Ant.Kırmızı-500Lt

                                                                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                      : 1-    Akaryakıt Kısmı için: Karamanoğlu Mehmetbey

                                                                   Üniversitesi hizmetlerinde kullanılan araçların ve

                                                                   Üniversitemiz çevre  bakımı/düzenlemeleri için kullanılan

                                                                   çapa, tırpan, çim biçme makinesi vb.  ile jeneratör ve buna

                                                                   benzer makine/ekipmanın yakıt depolarına, özel durumlar   

                                                                   gerektiğinde bidon, varil vs. 2- Petrol Ürünleri kısmı için:          

                                                                 İdarenin göstereceği yere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                       : 1.  kısım için 01/07/2019 / 30/06/2020 tarihleri arası Motorin(

                                                                 diğer ) ile Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan ) peyderpey teslim

                                                                 olacaktır. 2. kısım için Sözleşme tarihinden itibaren 45 gün

                                                                 içinde Üniversitemiz ambarına tek seferde teslim edilecektir.

3- İhalenin                                            

a)Yapılacağı yer                                     : K.M.U. Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası

                                                                  İhale Odası Kat:1 KARAMAN

b)Tarihi ve saati                                    : 06.05.2019-14:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler akaryakıt kısmında bulunan ürünler için EPDK tarafından düzenlenmiş bayilik lisansını yada bu lisansın idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve "Aslı İdarece Görülmüştür." şerhi taşıyan bir örneğini veya noter tasdikli bir suretini teklif kapsamında sunmak zorundadır.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Petrol ürünleri kısmında yer alan madeni yağlar ve antifrizin ait olduğu madeni yağ lisans sahiplerinin, 10.09.2004 tarihli ve 25579 sayılı resmi gazetede yayınlanan petrol piyasasında uygulanacak teknik kriterler hakkında yönetmelik ile yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları piyasaya sunumunu yaptıkları yağlar 12.02.2011 tarih ve 27844 sayılı resmi gazetede yayınlanan madeni yağların ambalajlanması ve piyasaya sunumu hakkında tebliğ hükümlerine uyması zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı K.M.Ü. idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Satın Alma Birimi) Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası KARAMAN adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar K.M.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Satın Alma Birimi) Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285