DSİ 4. Bölge Müdürlüğü

ALT YAPI (GÖLET SULAMA) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/KONYA

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü

Karaman Merkez Taşkale Göleti Sulaması İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/204877

1-İdarenin

a) Adresi

:

Pirebi Mah. Feritpaşa Cad. No: 3 Anıt Alanı 42040 MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3323220191 - 3323209953

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi4@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Brüt 400,00 ha arazinin sulanması amacıyla basınçlı borulu (HDPE) şebeke inşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Karaman

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 850 (sekiz yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü (idarenin adresi ile aynı)

b) Tarihi ve saati

:

19.06.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”`nde yer alan A/IX grubu işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “Teklif Fiyatı” ile “Kalite ve Teknik Değer Nitelik + Kapasite Durumu + Tatbikat Sicil” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (FP) (60 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

FP = (Fmin x 60) / F formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FP: Teklif fiyatı puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite Nitelik Puanı (KNP), Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) ve Tatbikat Sicil Puanı (TSP)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı ve Tatbikat Sicil Puanı, toplam 40 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı (KNP) (33 PUAN)

Puanlamada kullanılacak iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Örnek:

TG-BTN1 Nolu iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 1.948,2-TL

İsteklinin toplam teklif fiyatı (F): 15.000,00-TL

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) * 100 = (1.948,2-TL / 15.000,00-TL) *100 = % 12,9888 (virgülden sonra en yakın dört ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak hesaplama yapılacaktır)

Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 13,00~% 25,00 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

Sıra No

İş Kalemi No

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline Oranı (%)

Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)

1

TG-BTN1

13,00 (eşit) ~25,00 (eşit) arasında ise

8,00

2

TAŞPİ-003

9,00 (eşit) ~17,00 (eşit) arasında ise

5,00

3

TAŞPİ-004

7,50 (eşit) ~17,00 (eşit) arasında ise

5,00

4

TAŞPİ-001

7,50 (eşit) ~17,00 (eşit) arasında ise

4,50

5

TG-KD3

4,00 (eşit) ~ 8,00 (eşit) arasında ise

2,50

6

TAŞBo-002

3,00 (eşit) ~ 7,00 (eşit) arasında ise

2,00

7

TAŞPİ-002

3,00 (eşit) ~ 5,00 (eşit) arasında ise

1,50

8

TG-DMR2

2,50 (eşit) ~ 5,00 (eşit) arasında ise

1,50

9

TAŞBo-003

2,00 (eşit) ~ 4,00 (eşit) arasında ise

1,00

10

TG-BTN2

1,50 (eşit) ~ 3,00 (eşit) arasında ise

0,50

11

TG-KD1

1,00 (eşit) ~ 2,50 (eşit) arasında ise

0,50

12

TAŞBo-015

1,00 (eşit) ~ 2,00 (eşit) arasında ise

0,50

13

TAŞİb-001

0,70 (eşit) ~ 1,50 (eşit) arasında ise

0,50

TOPLAM

33,00

A.2.2 Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (5 PUAN)

İsteklinin, DSİ Genel Müdürlüğü (Merkez ve Taşra Teşkilatı)`ne karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işleri için idari şartnamenin 7.5.1 ve 7.6 maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı “İş Bitirme” veya “İş Durum” belgelerinin “Uygulanan Yapı Tekniği” kısmında belirtilen sulamaya açtığı alanların (ha) toplamı üzerinden;

400 ha ve üstü sulama iş bitirme/iş durum belgesi sunan istekliler tam 5 puan alacaklardır. 400 ha’dan küçük değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

Örnek: 100 ha iş bitirme belgesi sunan istekli (100 / 400) * 5 = 1,25 puan alacaktır.

Puanlama yapılırken isteklilerin teklifleri kapsamında ve idari şartnamenin 7.5.1 ve 7.6 maddeleri uyarınca sunduğu belge haricinde sunacağı en fazla 1 adet “İş Bitirme” veya Kısmi Geçici Kabul Tutanağı ile Beraber Sunmaları Şartıyla “İş Durum” belgeleri dikkate alınacaktır.

İsteklilerin sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda sulamaya açılan alanlar (ha), o iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puanı hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/ortak sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların (1/ortak sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

Örnek:

A Ortağı:

Aldığı puan = 5

Değerlendirmeye alınacak puan= 5 * (1/2) = 2,50 puan

B Ortağı:

Aldığı puan = 2

Değerlendirmeye alınacak puan= 2 * (1/2) = 1,00 puan

A&B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 3,50 olarak hesaplanacaktır.

A.2.3 Tatbikat Sicil Puanı (TSP) (2 PUAN)

İsteklinin, DSİ Genel Müdürlüğü (Merkez ve Taşra Teşkilatı)`ne karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 5 yıl içinde feshedilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği işler üzerinden puanlama yapılacaktır. İstekli feshedilen veya devir ettiği işi olup olmadığına dair beyanını teklifi kapsamında sunacaktır.

İsteklinin feshedilen veya devir ettiği işi varsa; Tatbikat Sicil Puanı: 0 puan

İsteklinin feshedilen veya devir ettiği işi yoksa; Tatbikat Sicil Puanı: 2 puan, olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin söz konusu beyanına ilişkin belgeyi teklif kapsamında sunmaması veya idarece yapılacak inceleme sonucunda isteklinin beyanının gerçek olmaması durumunda Tatbikat Sicil Puanı “0” puan olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; her bir ortak, söz konusu beyanı ayrı ayrı sunacaklardır. Tek bir yazı ile sunulan beyanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde tatbikat sicil puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/ortak sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait tatbikat sicil puanı ortakların (1/ortak sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

A.2.4 Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP)

Fiyat Dışı Unsur Puanı; Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı ve Tatbikat Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP = KNP + TDNP + TSP

A.3 Toplam Puan (TP)

Toplam Puan; Fiyat Puanı ve Fiyat Dışı Unsurlar Puanı toplamıdır.

TP = FP + FDUP

A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli (FDTF)

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü (idarenin adresi ile aynı) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü (idarenin adresi ile aynı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete: "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği?ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. İlan olunur."

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018, 17:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285