banner339

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AT VE TİGH TAMAMLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH DAİRE BAŞKANLIĞI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
KOP Karaman AT ve TİGH Tamamlama Projesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2016/206681
 
1-İdarenin
a) Adresi : Eskişehir yolu 9. km 06530 Lodumlu Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122873360 - 3122588633
c) Elektronik Posta Adresi : gkusek2000@yahoo.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 39900 Ha alan sulama 600 ha alan toplulaştırma 626000 m3 taş toplama 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karaman Merkez İlçeye bağlı Ortaoba, Süleymanhacı, Madenşehri, Karacaören, Eğilmez, Kaşoba, Demiryurt, Damlapınar, Bozkandak, Muratdede, Kızılyaka, Taşkale, Boyalıtepe, Eminler, İslahhisar, Çakırbağ ve Kazımkarabekir İlçesine bağlı Akarköy, Özyurt, Karalgazi, Mecidiye, Kazımkarabekir, Kızılkuyu ve Sinci Köyleri.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 800 (Sekizyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. km. Lodumlu Ankara
b) Tarihi ve saati : 13.07.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AXX. Grup işler benzer iş kabul edilecektir.
27/04/2016 Tarih ve 29696 Sayılı Resmi Gazetedeki Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.12 Maddesine göre; 
2.12. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri (Değişik: 27/04/2016–29696 R.G. / 1. md.) AXX grubunda yer almakta olup, anılan yapım işlerinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımı ile bir arada ihale edilmesinin zorunlu olması durumunda; işin mühendislik hizmeti uzmanlığı gerektiren kısmı ile yapım işi uzmanlığı gerektiren kısımlarının ayrı ayrı belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması ya da ihale dokümanında; anılan yapım işleri ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımının tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği bir işe ilişkin deneyim belgesi olmayan yapım müteahhitlerinin, işin mühendislik hizmeti uzmanlığı gerektiren kısmını, alt yükleniciye yaptıracağını belirtmek suretiyle ihaleye katılabilmesine imkân verecek düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda;
a) İhalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme mühendislik hizmet işi deneyimi olan hizmet sunucuları ile (Değişik: 27/04/2016–29696 R.G. / 1. md.) AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri konsorsiyum kurmak suretiyle ihaleye katılabilecekleri gibi arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler de ihaleye katılabileceklerdir.
b) İhalenin konsorsiyumlara açık yapılmaması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilecekleri gibi (Değişik: 27/04/2016–29696 R.G. / 1. md.) AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri, tekliflerinde işin mühendislik hizmeti gerektiren kısmını alt yükleniciye yaptıracaklarını belirtmeleri durumunda ihaleye katılabileceklerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Ziraat Mühendisliği veya Harita Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinde yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanı
TFmin: Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
1- İNŞAAT İŞLERİ
Sıra No Yapılacak İşin Cinsi Minimum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) Puan
9 YIĞINLAR HALİNDE TOPLANMIŞ VE BOYUNA FİGÜRE EDİLMİŞ HER ÇAPTA HER SERTLİKTE TAŞLARIN KIRILMASI, SÖKÜLMESİ VE YÜKLENMESİ, BOŞALTILMASI, İSTİFİ  4,44 6,66 6,00
10 TAŞ NAKLİ  4,28 6,42 4,00
11 MAKİNA İLE DAR DERİN YUMUŞAK SERT KÜSKÜLÜK ZEMİNİN KAZILMASI SERİLMESİ DÜZELTİLMESİ  3,62 5,43 5,00
12 EL İLE HER CİNS ZEMİNDE HENDEK DOLGUSU YAPILMASI  1,13 1,70 1,50
15 DIŞ ÇAP=140MM 10 ATÜ (HDPE) BORULARIN DÖŞENMESİ  2,00 3,00 2,50
16 DIŞ ÇAP=160MM 10 ATÜ (HDPE) BORULARIN DÖŞENMESİ  2,03 3,05 2,50
17 DIŞ ÇAP=200MM 10 ATÜ (HDPE) BORULARIN DÖŞENMESİ  13,11 19,67 17,00
18 DIŞ ÇAP=225MM 10 ATÜ (HDPE) BORULARIN DÖŞENMESİ  1,95 2,93 2,50
64 Dış çapı 200 mm 10 ATU HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞ. ALIN KAYNAĞI İLE EKLENMESİ  0,93 1,39 1,00
68 SULAMA HİDRANTLARI (D1 Tipi Çift Çıkışlı Hidrant)  1,53 2,29 2,00
İNŞAAT - 1 0,80 1,20 1,00
İNŞAAT - 2 0,82 1,23 1,00
İNŞAAT - 3 0,79 1,19 1,00
İNŞAAT - 4 0,83 1,25 1,00
İNŞAAT - 5 0,94 1,41 1,00
İNŞAAT - 6 0,65 0,98 0,75
 
2- MÜHENDİSLİK İŞLERİ
Sıra No Yapılacak İşin Cinsi Minimum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) Puan
MÜHENDİSLİK - 1 0,19 0,28 0,25
 
İNŞAAT - 1'i oluşturan kalemleri:
1 TARLA İÇİ YOL YAPIMI ( 6 m GENİŞLİK ) 
2 STABİLİZE MALZEME TEMİNİ 
3 STABİLİZE NAKLİ 
4 STABİLİZE MALZEMENİN FİGÜRESİ 
İNŞAAT-2'yi oluşturan iş kalemleri:
5 STABİLİZE MALZEME SERİLMESİ, SIKIŞTIRILMASI 
6 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE SINIR DÜZELTME 
7 KORUGE BORU NAKLİ 
8 YOL GEÇİDİ (Ø400 mm ) 
13 MAKİNE İLE HENDEK DOLGUSU ÜZERİNİN KAPATILMASI 
14 DIŞ ÇAP=110MM 10 ATÜ (HDPE) BORULARIN DÖŞENMESİ 
İNŞAAT 3'ü oluşturan iş kalemleri:
19 Dış çapı 200 / 125 mm PE100 İNEGAL TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ, PN 10 ATÜ)  
20 Dış çapı 225 / 125 mm PE100 İNEGAL TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ, PN 10 ATÜ)  
21 Dış çapı 110 / 90 mm PE100 İNEGAL TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ, PN 10 ATÜ)  
22 Dış çapı 140 / 125 mm PE100 İNEGAL TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ, PN 10 ATÜ)  
23 Dış çapı 160 / 125 mm PE100 İNEGAL TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ, PN 10 ATÜ)  
24 ø110 MM PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ - 10 ATÜ 
25 ø140 MM PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ - 10 ATÜ 
26 ø160 MM PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ - 10 ATÜ 
27  ø200 MM PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ - 10 ATÜ 
28 ø225 MM PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ - 10 ATÜ 
29 ø 110 MM. PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜNÜN (PE-FA) DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ PN 10 ATÜ) 
30 ø 140 MM. PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜNÜN (PE-FA) DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ PN 10 ATÜ)
31 ø 160 MM. PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜNÜN (PE-FA) DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ PN 10 ATÜ) 
32  ø 200 MM. PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜNÜN (PE-FA) DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ PN 10 ATÜ) 
33 ø 225 MM. PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜNÜN (PE-FA) DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ PN 10 ATÜ) 
34 ø 110 MM. 90 ° HDPE 2 UCU DÜZ DİRSEK ÖZEL PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA, DÖŞENME VE TAŞIMA BEDELİ HARİÇ) 
35 ø 140 MM. 90 ° HDPE 2 UCU DÜZ DİRSEK ÖZEL PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA, DÖŞENME VE TAŞIMA BEDELİ HARİÇ) 
36 ø 160 MM. 90 ° HDPE 2 UCU DÜZ DİRSEK ÖZEL PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA, DÖŞENME VE TAŞIMA BEDELİ HARİÇ) 
37 ø 200 MM. 90 ° HDPE 2 UCU DÜZ DİRSEK ÖZEL PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA, DÖŞENME VE TAŞIMA BEDELİ HARİÇ) 
38 ø 110 MM. 45 ° HDPE 2 UCU DÜZ DİRSEK ÖZEL PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA, DÖŞENME VE TAŞIMA BEDELİ HARİÇ) 
39 ø 140 MM. 45 ° HDPE 2 UCU DÜZ DİRSEK ÖZEL PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA, DÖŞENME VE TAŞIMA BEDELİ HARİÇ) 
40 ø 160 MM. 45 ° HDPE 2 UCU DÜZ DİRSEK ÖZEL PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA, DÖŞENME VE TAŞIMA BEDELİ HARİÇ) 
41 ø 200 MM. 45 ° HDPE 2 UCU DÜZ DİRSEK ÖZEL PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA, DÖŞENME VE TAŞIMA BEDELİ HARİÇ) 
42 ø 140/110 MM. PE100 DÜZ UÇLU REDÜKSİYON ÖZEL PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA, DÖŞENME VE TAŞIMA BEDELİ HARİÇ) 
43 ø 160/110 MM. PE100 DÜZ UÇLU REDÜKSİYON ÖZEL PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA, DÖŞENME VE TAŞIMA BEDELİ HARİÇ) 
44 ø 200/160 MM. PE100 DÜZ UÇLU REDÜKSİYON ÖZEL PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA, DÖŞENME VE TAŞIMA BEDELİ HARİÇ) 
45 ø 110/110 MM PE100 TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ  (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) 
46 ø 140/140 MM PE100 TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) 
47 ø 160/160 MM PE100 TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) 
48 ø 200/200 MM PE100 TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) 
49 ø 225/225 MM PE100 TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) 
50 ø 110 MM. HDPE KÖRTAPA (PE-Q) PARÇASININ DÖŞENMESİ 
51 ø 140 MM. HDPE KÖRTAPA (PE-Q) PARÇASININ DÖŞENMESİ 
52 ø 160 MM. HDPE KÖRTAPA (PE-Q) PARÇASININ DÖŞENMESİ 
53 ø 200 MM. HDPE KÖRTAPA (PE-Q) PARÇASININ DÖŞENMESİ 
54 ø125 MM.TEK KÜRELİ VANTUZLARIN YERLEŞTİRİLMESİ 10 ATÜ  
55 ø150 MM.TEK KÜRELİ VANTUZLARIN YERLEŞTİRİLMESİ 10 ATÜ  
56 ø 200 MM.TEK KÜRELİ VANTUZLARIN YERLEŞTİRİLMESİ 10 ATÜ 
57 ÇAPI 125 mm, OVAL VOLANLI VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ 
İNŞAAT – 4’ü oluşturan iş kalemleri:
58 ÇAPI 150 mm, OVAL VOLANLI VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ 
59 ÇAPI 200 mm, OVAL VOLANLI VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ 
İNŞAAT – 5’i oluşturan iş kalemleri:
60 ÇAPI 250 mm, OVAL VOLANLI VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ 
61 Dış çapı 110 mm 10 ATU HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞ. ALIN KAYNAĞI İLE EKLENMESİ 
62 Dış çapı 140 mm 10 ATU HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞ. ALIN KAYNAĞI İLE EKLENMESİ 
İNŞAAT – 6’yı oluşturan iş kalemleri:
63 Dış çapı 160 mm 10 ATU HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞ. ALIN KAYNAĞI İLE EKLENMESİ 
65 Dış çapı 225 mm 10 ATU HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞ. ALIN KAYNAĞI İLE EKLENMESİ 
66 ÇAPI 125 mm, TEVKİF KLAPELERİNİN HAZIRLANMASI 
67 ÇAPI 150 mm, TEVKİF KLAPELERİNİN HAZIRLANMASI 
69 Rögar İnşaatı 
70 HDPE BORU NAKLİ 
 
MÜHENDİSLİK – 1’i oluşturan iş kalemleri:
71 KADASTRO PARSELLERİNİN ALAN KONTROLÜNÜN YAPILMASI VE OTOMASYONLA ÇİZİLMESİ 
72 TAPU KÜTÜK FOTOKOPİLERİNİN ÇEKİLMESİ VE TAPU KAYITLARININ KONTROL EDİLMESİ 
73 SOSYAL YAPI ETÜT RAPORU 
74 TESCİL HARİCİ YERLERİN SINIRLANDIRILARAK TESCİL EDİLMESİ 
75 TOPRAK ETÜDLERININ YAPILARAK TOPRAK SINIFLAMASI HARİTALARININ OLUŞTURULMASI 
76 PARSEL DEĞER SAYISININ HESABI 
77 BLOK YOL AĞININ PLANLANMASI 
78 YÜZEY TAHLİYE PLANLANMASININ YAPILMASI 
79 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE ARAZİ ETÜD MÜLAKATLARININ YAPILMASI 
80 MÜLAKATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PARSEL PLANLAMASININ YAPILMASI 
81 PLANLAMA SONUCU OLUŞAN PARSELLERE AİT LİSTELERİN TANZİMİ.PARSELESYON PLANLAMASININ BİLGİSAYARDA ÇİZİMİ 
82 YENİ PARSELLERİN ARAZİYE APLİKESİ VE APLİKE EDİLEN NOKTANIN İŞARETLENMESİ 
83 BLOK KÖŞE NOKTALARININ TESPİTİ VE BETON TAŞ  GÖMÜLMESİ 
84 KADASTRO KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI 
85 TAPUYA TESCİL ÇALIŞMALARI VE TAPU SENETLERİNİN DÜZENLENMESİ 
86 YENİ PARSELASYONDA OLUŞTURULAN PARSELLERİN ARAZİ ÜZERİNDE APLİKASYON SONRASI YENİ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ 
87 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE ETÜD, PLANLAMA UYGULAMA VE TESCİL  AŞAMALARINDA KULLANILACAK KIRTASİYE MALZEMESİ 
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için, isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İNŞAAT – 1, İNŞAAT – 2, İNŞAAT – 3, İNŞAAT – 4, İNŞAAT – 5, İNŞAAT – 6 ve MÜHENDİSLİK – 1 iş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının İNŞAAT – 1, İNŞAAT – 2, İNŞAAT – 3, İNŞAAT – 4, İNŞAAT – 5, İNŞAAT – 6 ve MÜHENDİSLİK – 1 için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.  
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alınamayacaktır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP = TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. 
 
 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. km Lodumlu Ankara adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığıadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,05
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.Sınırdeğer katsayısı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 10/03/2011 tarih, 27870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

 
 
Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2016, 16:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285