banner358

Halk Sağlığı Müdürlüğü

78 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI KARAMAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Müdürlüğü

78 Kalem İlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/116179

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hamidiye Mah. 703 Nolu Sok. 13 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

3382265800 - 3382265878

c) Elektronik Posta Adresi

:

karamanhsm@karamansm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

78 Kalem İlaç ve Serum Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Karaman Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihtiyaca binaen İdarenin yazılı siparişinin tebliğinden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde sipariş yazısında belirtilen malzemelerin tamamı teslim edilecektir. (Sözleşme bitim tarihine kadar yüklenicinin teslim etmediği malzemeler varsa, yüklenici, idarenin yazılı siparişini beklemeden sözleşme bitiminden önce kalan malzemeleri teslim edecektir.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karaman Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu Hamidiye Mah. 703 Sok. No:13 Merkez KARAMAN

b) Tarihi ve saati

:

24.03.2017 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a-Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/80 genelgesi gereği ilaç ihalelerinde sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebilir.
b-İlaç deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı ecza deposu ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti,ithalatçı ise Sağlık Bakanlığı ithal ilaç izin belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,imalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınmış imalatçı belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. İmalatçı, ithalatçı veya distribütörler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.Ecza depoları,imalatçı,ithalatçı veya distribütör firmanın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına dair belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Teklif edilen ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı barkod numaraları teklif mektubunda belirtilecek veya ayrı ayrı bir liste halinde verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karaman Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Halk Sağlığı Müdürlüğü Hamidiye Mah. 703 Sok. No:13 Merkez KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285