banner358

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARAMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Karaman İlJ.K.lığı bağlı birliklerinin 2019 yılı elektrik enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 : 2018/509364

1-İdarenin

a) Adres_ : İl Jandarma Komutanlığı Kurt deresi Köyü yolu Üzeri  18 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası : 3382129500 - 3382143505

c) Elektronik Posta Adresi : ihlkom70@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin        :

a)Niteliği, türü ve miktarı            :ELEKTRİK ENERJİSİ 629.000 KWH Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

b)Teslim Yerleri             :Ek’te sunulan Karaman İl J.K.lığı ve bağlı birliklerine ait elektrik enerjisi alımı yapılacak tüketim noktaları ve diğer bilgiler çizelgesinde gösterilmiştir.

c) Teslim Tarihi                         : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip, sözleşme kapsamında bulunan aboneliklere enerji nakli her bir abonelik için mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken işlemlerin tamamlanmasına müteakip Karaman İl J.K.lığı ve bağlı birliklerine ait elektrik enerjisi alımı yapılacak tüketim noktaları ve diğer bilgiler çizelgesinde belirtilen birlikler için enerji alımı 01 Ocak 2019saat:00.00’da başlayacak olup , 31 Aralık 2019saat:23:59:59’de sona erecektir. Ancak sözleşmenin 01 Ocak 2019 tarihinden sonra imzalanması durumunda sözleşmenin imzalanmasını müteakip takip eden ayın ilk günü işe başlanacak ve 31 Aralık 2019 tarihi saat:23.59:59’de sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                      : KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI/KARAMAN

b) Tarihi ve saati                       :12.11.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale Konusu malın satış faaliyetinin yerine getirebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler.

EPDK(Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) tarafından yayımlanmış olan enerji piyasası serbest tüketici yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren, EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisans (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Dağıtım Lisansı veya Perakende Satış Lisanslarından herhangi birisinin aslı veya noter tasdikli sureti) teklif ile birlikte sunulacaktır.

İhaleye katılan tüm istekliler;22.11.2016 Tarih ve 678 Sayılı (Ek Bent:22/11/2016-KHK-678/30 Md.;Değişik Bent:23/01/2017-KHK-684/3 Md.) Kanun hükmünde kararnamenin 30.Maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11’inci maddesinin ihaleye katılamayacak olanlar başlık altı birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olmadıklarını gösteren, bu ihale dosyasının ekinde sunulan ve ihale dokümanı ekinde örneği bulunan taahhütnameyi ihale aşamasında teklif dosyasında sunacaktır.(KHK/678 Madde 30-4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıda bent ve aynı maddeye aşağıda fıkra eklenmiştir.

“g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu,Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen Gerçek ve Tüzel kişiler.”

“Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent Kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.”

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

4.3.1.1. Yetkili Kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler.

EPDK (Enerji piyasası Denetleme Kurulu) tarafından yayınlanmış olan enerji piyasası serbest tüketici yönetmeliklerine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren ;EPDK tarafından elektrik piyasası lisans yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiş ilgili lisanslardan lisans (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, İletim Lisansı, Dağıtım Lisansı, Toptan Satış Lisansı ve Perakende Satış Lisanslarından)herhangi birisinin aslı veya noter onaylı sureti veya idare tarafından onaylı sureti ihale aşamasında ihale komisyonuna teklif ile birlikte sunulacaktır. Bu belgelerden herhangi birinin teklif ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KURTDERESİ KÖYÜ YOLU ÜZERİ 18 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatları çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285