İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Ayrancı İlçe Entegre Hastanesi ve Kazımkarabekir İlçe Entegre Hastanesi' nde Kullanılan Röntgen Cihazlarının Dijitalize Edilmesi İçin 1 Kısım (3 Kalem) Tıbbi Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/430837

1-İdarenin

a) Adresi

:

HAMIDIYE MAHALLESI 703 SOKAK NO:13 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

3382265015 - 3382265018

c) Elektronik Posta Adresi

:

karaman@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ayrancı İlçe Entegre Hastanesi ve Kazımkarabekir İlçe Entegre Hastanesi' nde Kullanılan Röntgen Cihazlarının Dijitalize Edilmesi İçin 1 Kısım (3 Kalem) Tıbbi Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Ayrancı İlçe Entegre Devlet Hastanesi ve Kazımkarabekir İlçe Entegre Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde yer teslimi yapılacak olup, yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde cihazların kurulumu yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN)

b) Tarihi ve saati

:

25.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekliler TİTUBB veya ÜTS’ de kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunmak zorundadır. İhaleye giren firma bayii ise, ihaleye girilen ürünün tedarikçi (üretici/ithalatçı) firmasının bayisi olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.

2-Yürürlükteki mevzuat gereği; İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisteminde “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış ürün numarasını (barkod numarasını) teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İhale dokümanında sunulan barkod numaraları için ayrıca internet çıktısı aranmayacaktır.

3-İstekli tarafından teklif edilen ürünler tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında değil ise, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/26 Genelgesine istinaden tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI firmanın KAŞELİ VE İMZALI yazısı ihale dosyasında sunulmalıdır. (Kapsam dışı konusunda çelişki olması halinde istekli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/26 Genelgesi 2.3. maddesinde belirtildiği gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuracaktır.)

4-İhaleye katılan ve TİTUBB / ÜTS kaydı olan herhangi bir kaleme teklif veren istekliler kendi adlarına düzenlenmiş “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” ni ihale dosyasında sunmak zorundadır.

5-Üretici ve/veya ithalatçı ve/veya distribütör ve/veya ihaleye katılan istekli firma adına, teklif edilen cihaz/malzeme için TSE tarafından verilen cihazın markasıyla ilgili “TS EN 12426 Yetkili Servisler – Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar” standardına göre düzenlenmiş HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ihale dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1-Teklif edilen ürünler en az 2 yıl garantili olacaktır ve ÜRETİCİ VE/VEYA İTHALATÇI VE/VEYA DİSTRİBÜTÖR firma tarafından verilen garantili olduğunu gösterir KAŞELİ VE İMZALI belge ihale dosyasında sunulacaktır.

2-Arıza bildirimleri, posta yoluyla yapılan tebligatların uzun zaman almasında dolayı fax veya e-posta yoluyla yükleniciye bildirilecektir. İhaleye teklif veren istekliler arıza bildirimlerinin fax veya e-posta yoluyla tebligatını kabul etmiş sayılır. Tebligatların yapılacağı fax numarasını ve/veya e-posta adresini gösterir belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. (Belirtilen fax numarasına / e-posta adresine yapılan bildirimler tebliğ edilmiş sayılacaktır.)

3-Arıza bildirimlerinden sonra en geç 48 saat içerisinde cihaza/sisteme müdahale edileceğini ve en geç 72 saat içerisinde bütün fonksiyonları ile çalışır hale getirileceğini gösterir ÜRETİCİ VE/VEYA İTHALATÇI VE/VEYA DİSTRİBÜTÖR tarafından verilen KAŞELİ VE İMZALI belge ihale dosyasında sunulacaktır.

4-Garanti süresinin dolmasından sonra en az 8 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağını gösterir ÜRETİCİ VE/VEYA İTHALATÇI VE/VEYA DİSTRİBÜTÖR tarafından ve ihaleye katılan isteklinin kendisi tarafından verilen KAŞELİ VE İMZALI belge ihale dosyasında sunulacaktır.

5-Her bir sistem için döviz bazlı yedek parça fiyatlarını gösteren, ÜRETİCİ VE/VEYA İTHALATÇI VE/VEYA DİSTRİBÜTÖR tarafından ve ihaleye katılan isteklinin kendisi tarafından verilen KAŞELİ VE İMZALI belge ihale dosyasında sunulacaktır. (Toplam sistemin % 200’ ünü geçemez.)

6-Her bir sistem için döviz bazlı, parça hariç ve parça dahil olmak üzere yıllık bakım ücretini gösteren, ÜRETİCİ VE/VEYA İTHALATÇI VE/VEYA DİSTRİBÜTÖR tarafından ve ihaleye katılan isteklinin kendisi tarafından verilen KAŞELİ VE İMZALI belge ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Teklif edilen malzemeler için tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği Türkçe veya onaylı Türkçe tercümeli dokümanlar ihale dosyasında sunulmalıdır. (İhale komisyonu telep ederse dokümanlar ilgili sağlık tesisinin ilgili birimleri tarafından değerlendirilerek ihale komisyonuna rapor sunulacaktır. Komisyon gelen rapor doğrultusunda karar oluşturacaktır.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285