İLAN

KARAMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

       Aşağıda belirtilen 39 adet taşınmazın satışı ve 1 Adet taşınmazın kiralanması ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde Müdür odasında, katılımın yoğun olması halinde ise hizmet binasının 1. katında bulunan İhale Salonunda İhale Komisyonunca karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
1-) Taşınmaz satışlarında ihale bedeli, istenilmesi halinde alıcıları tarafından peşin ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 'inci maddesine göre; ihale bedelinin Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00-TL, bu sınır dışında ise 1.000,00-TL üzerinde olması halinde, bedelin 1/4 'ü peşin kalan kısma Kanuni Faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ayda 8 eşit taksitle ödemesi yapılabilecektir.
2-) Satış ve Kiralama ihalelerine ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecektir.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
              a-) Geçici Teminat Makbuzunu;(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri banka teyit yazısı ile birlikte)
              b-) Yasal Yerleşim yerini gösterir belgeyi
              c-) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
           d-) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini veya e-kimlik kartlarını (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını  Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temzile yetkili olduğunu gösterir belgeyi  ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
4-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
5-) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.
6-) Satışı yapılacak taşınmazların satış işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve her türlü harçtan müstesna olup (Tapu Müdürlüklerinde ferağ sırasında alınacak döner sermaye ücretleri hariç), 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
7-) Satışı ve kiralaması yapılan işgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaf alıcısına aittir.
8-) Ortak girişim ve hisseli olarak ihalelere teklif verilemez.
9-) Taşınmaz satış ve kiralama işlemleri sonucunda ihale bedeli üzerinden hesaplanacak her türlü vergi, resim ve harç alıcısına veya kiracısına aittir.
10-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-) İhale Bilgileri Türkiye genelinde http:/www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN 
S.NO MAH. / KÖY MEVKİİ CİNSİ ADA  PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİHİ SAATİ
1 Barutkavuran Köyü Köyönü Tarla 562 6.000,00 Tam İmarsız 42.000,00 10.500,00 30.07.2019 09:00
2 Barutkavuran Köyü Kanlıcaağıl Ham Toprak 966 5.900,00 Tam İmarsız 23.600,00 5.900,00 30.07.2019 09:15
3 Beydilli Köyü Tarla 231 1 3.659,80 Tam İmarsız 43.950,00 10.987,50 30.07.2019 09:30
4 Beydilli Köyü Tarla 181 1 1.793,63 Tam İmarsız 21.600,00 5.400,00 30.07.2019 09:45
5 Çiğdemli (Davgandos) Köyü Tarla 155 6 3.824,77 Tam İmarsız 45.900,00 11.475,00 30.07.2019 10:00
6 Çiğdemli (Davgandos) Köyü Tarla 152 11 1.659,12 Tam İmarsız 20.000,00 5.000,00 30.07.2019 10:15
7 Çiğdemli (Davgandos) Köyü Tarla 130 1 4.327,43 Tam İmarsız 52.000,00 13.000,00 30.07.2019 10:30
8 Çoğlu Köyü Tarla 323 8 3.457,62 Tam İmarsız 41.500,00 10.375,00 30.07.2019 10:45
9 Dinek Köyü Köyiçi Arsa 1833 1.260,00 Tam İmarsız 31.500,00 7.875,00 30.07.2019 11:00
10 Aşağı Kızılca Köyü Köyiçi Arsa 104 2 255,16 Tam İmarsız 5.110,00 1.277,50 30.07.2019 11:15
11 Kisecik Köyü Dere Ağıllar Tarla 370 26 1.154,54 Tam İmarsız 7.000,00 1.750,00 30.07.2019 11:30
12 Kisecik Köyü Dere Ağıllar Tarla 370 30 378,37 Tam İmarsız 2.300,00 575,00 30.07.2019 11:45
13 Lale Köyü Karayer Tarla 143 156 1.211,26 Tam İmarsız 12.200,00 3.050,00 30.07.2019 13:00
14 Lale Köyü Kaynar Bahçe 119 289 356,28 Tam İmarsız 4.000,00 1.000,00 30.07.2019 13:15
15 Kılbasan Köyü Arsa 424 1 1.237,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 61.850,00 15.462,50 30.07.2019 13:30
16 Kılbasan Köyü Arsa 424 2 1.042,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 52.100,00 13.025,00 30.07.2019 13:45
17 Kılbasan Köyü Arsa 424 3 1.042,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 52.100,00 13.025,00 30.07.2019 14:00
18 Kılbasan Köyü Arsa 424 4 1.042,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 52.100,00 13.025,00 30.07.2019 14:15
19 Kılbasan Köyü Arsa 424 5 1.042,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 52.100,00 13.025,00 30.07.2019 14:30
20 Kılbasan Köyü Arsa 424 6 1.108,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 55.400,00 13.850,00 30.07.2019 14:45
21 Kılbasan Köyü Arsa 424 7 1.000,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 50.000,00 12.500,00 30.07.2019 15:00
22 Kılbasan Köyü Arsa 424 8 1.000,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 50.000,00 12.500,00 30.07.2019 15:15
23 Kılbasan Köyü Arsa 424 9 1.000,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 50.000,00 12.500,00 30.07.2019 15:30
24 Kılbasan Köyü Arsa 424 10 1.000,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 50.000,00 12.500,00 31.07.2019 09:00
25 Kılbasan Köyü Arsa 424 11 1.000,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 50.000,00 12.500,00 31.07.2019 09:15
26 Kılbasan Köyü Arsa 424 12 1.200,00 Tam Ayrık - 3 Kat Konut Alanı 60.000,00 15.000,00 31.07.2019 09:30
27 Kozlubucak Köyü Aydoğan Tarla 111 19 2.511,97 Tam İmarsız 25.200,00 6.300,00 31.07.2019 09:45
28 Kozlubucak Köyü Aydoğan Tarla 113 64 2.978,61 Tam İmarsız 29.800,00 7.450,00 31.07.2019 10:00
29 Paşabağı Köyü Karaardıç Ham Toprak 133 1045 778,58 Tam İmarsız 3.150,00 787,50 31.07.2019 10:15
30 Paşabağı Köyü Karaardıç Tarla 133 382 14.667,72 Tam İmarsız 58.700,00 14.675,00 31.07.2019 10:30
31 Paşabağı Köyü Elverce Ham Toprak 138 277 660,18 Tam İmarsız 9.300,00 2.325,00 31.07.2019 10:45
32 Pınarbaşı Köyü Ağalan Topraklık 138 35 1.746,28 Tam İmarsız 17.500,00 4.375,00 31.07.2019 11:00
33 Pınarbaşı Köyü Ağalan Tarla 125 110 6.856,34 Tam İmarsız 27.500,00 6.875,00 31.07.2019 11:15
34 Süleymanhacı Köyü Köycivarı Müfrez Arsa 2057 989,00 Tam İmarsız 24.800,00 6.200,00 31.07.2019 11:30
35 Süleymanhacı Köyü Köycivarı Müfrez Arsa 2056 1.041,00 Tam İmarsız 26.050,00 6.512,50 31.07.2019 11:45
36 Süleymanhacı Köyü Köyiçi Arsa 1780 370,00 Tam İmarsız 9.250,00 2.312,50 31.07.2019 13:00
37 Bozkandak Köyü Köyiçi Arsa 360 848,00 Tam İmarsız 21.200,00 5.300,00 31.07.2019 13:15
38 Yollarbaşı Köyü Öskesyolu Tarla 664 2 2.108,51 Tam İmarsız 19.000,00 4.750,00 31.07.2019 13:30
39 Yollarbaşı Köyü Özkes Bağ Yeri 666 6 4.233,44 Tam İmarsız 25.500,00 6.375,00 31.07.2019 13:45
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
S.NO MAH. / KÖY MEVKİİ CİNSİ ADA  PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU VE KİRALAMA AMACI VE SÜRESİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİHİ SAATİ
1 Sudurağı Ksb. Korgaz Ziraat Binası 538 3 6.192,85 Tam İmarlı ve Konut olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına kiralanacaktır 4.000,00 1.000,00 31.07.2019 14:00
İLAN OLUNUR

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284