banner339

İTHAL KÖMÜR ALIM İŞİ

İTHAL KÖMÜR ALIM İŞİ

İTHAL KÖMÜR ALIM İŞİ
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

    İthal Kömür Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası    : 2019/478060
1- İdarenin
    a) Adresi: Ziya Gökalp Mah. Ahmet Yesevi Cad. 46 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
    b) Telefon ve faks numarası : 3382137516 - 3382140222
    c) Elektronik Posta Adresi  : karaman@ailevecalisma.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı : 110.000 kğ ithal kömür alımı
                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri : Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü deposu, bağlı evlerin deposu ile Ek Ünite (Başyayla) deposu
    c) Teslim tarihi: Sözleşme tarihinden itiraben 31.12.2019 tarihine kadar peyderpey alım yapılacaktır.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer : Ziya Gökalp mah. Ahmet Yesevicad. no:46 Karaman
    b) Tarihi ve saati  : 11.10.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
    İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                           
 

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 15:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285