Karaman Belediye Başkanlığı

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Karaman Belediye Başkanlığı

Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 02.04.2018 Pazartesi  günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.                                         

GÜNDEM    :

  1. 5393  Sayılı  Yasanın   24. maddesi  gereğince  açık oyla bir yıl süreyle, beş üyeden oluşacak  ihtisas Komisyon Üyelerinin belirlenmesi;

       a-) Plan ve Bütçe Komisyon Üye Seçimi,

                   b-) İmar Komisyon Üye Seçimi,

                   c-) İdari İşleri Komisyon Üye Seçimi,

                   d-) Kültür ve Sosyal İşler Komisyon Üye Seçimi,

       e-) Kadın Erkek Fırsat  Eşitliği Komisyon Üye Seçimi,

       f-) İçişleri  ve Dilekçe Komisyon Üye Seçimi, 

  1. 5393  Sayılı  Yasanın   33. maddesinin  a fıkrası gereğince Gizli  Oyla, Bir yıl süreyle, üç üyeden  Oluşacak Encümen Üye seçimi,

3-  5393  Sayılı  Yasanın   20. maddesi  gereğince  Meclis  Toplantı  günleri  ile Meclis tatil  günlerinin, belirlenmesinin görüşülüp karara bağlanması.

4- 5393 sayılı yasanın 25. maddesi gereğince, oluşturulan ve Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2017 yılı Denetim Raporunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince  Meclisin Bilgisine sunulması.

5-5393 sayılı yasanın 56. maddesi gereğince hazırlanan 2017  Mali yılı   Faaliyet Raporunun    Meclisin Bilgisine sunularak görüşülüp karara  bağlanması.

     6- Belediye  Meclis  Üyesi   Abdullah  BAĞIRGAN   05.03.2018  tarihli  dilekçesi  ile  Meclis Üyeliğinden   istifa   etmiş  olup,  Belediye   Kanunu’nun  29.   Maddesi   gereğince  istifası Meclisin bilgisine sunulması.

      7-Kurumumuzda 07.03.2018 tarih ve 202 sayılı yazsısı ile 1. Derece Özel Kalem Müdürlüğüne açıktan  ataması  yapılan  Abdullah  BAĞIRGAN  09.03.2018 tarih ve 205 sayılı yazı ile de boş bulunan 1. Derece Başkan Yardımcısı kadrosuna atanması yapılmıştır.

         09.03.2018  tarih  ve  204  sayılı  yazı  ile  1. Derece Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunan Duran   KABAAĞAÇ’ ın  boş bulunan 1. Derece  Özel  Kalem Müdürlüğüne  vekaleten  ataması yapılmış  olup;  5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun 49.  Maddesi  gereğince  Meclisin bilgisine sunulması.

      8-Çankırı İli Atkaracalar Belediyesi 6 adet dükkan yapılacaklarını Belediyenin maddi imkanları yetersiz olduğunu sanayi   dükkanların yapımı için 150.000,00.TL yardım yapılması talebi.

      9- Kilis Belediyesi ve Karaman Belediyesi arasında Park ve Bahçeler ile ilgili olarak park yapımı, ağaç ekimi, çiçek ekimi, refüj düzenlemesi, peyzaj vb. konularda protokol imzalanması için Belediye  Başkanı Ertuğrul ÇALIŞKAN’a yetki verilmesi  konusu.

    10-Mali  Hizmetler Müdürlüğüne  bağlı, su endeks okuma, su kesim, açma –kapama ve dijital sayaç kontrol hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet araç alımı konusu.

    

     11- İlimizin Taşkale Beldesinde 1937 yılında dünyaya gelen TRT’ye 13 tescilli eser kazandıran emekli Yarbay Bestekar Sayın Gündoğdu DURAN’ın isminin yaşatılması adına cadde, sokak, park vs. yerlerden birine isminin verilmesi talebi.

12-İlimize Merkez İlçe Hacıcelal Mahallesinde  tapunun 62 ada 21 numaralı parseldeki  mülkiyeti Karaman Belediyesi’ne ait hissenin  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 1-7’inci maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince İl Özel İdaresi Adına bedelsiz devrinin yapılması talebi konusu. 

13- Karaman Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yeni hizmet binası yeri olarak kullanılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisine esas olmak üzere, Karaman Belediyesi adına kayıtlı 745 ada 147 numaralı parseldeki Karaman Belediyesine  ait hissesinin Belediye Kanunun 75. Mddesinin (d) fıkrası gereğince Hazine Adına devrinin sağlanması talebi konusu.

 14- Karaman Kent Konseyi Engelli Meclisi çalışması kapsamında Karaman Belediyesi iş birliği ile Gündüz ve Yatılı Bakımevi ve Aile Danışma Merkezi’nin Karaman Belediyesinin uygun gördüğü bir arsaya Belediye tarafından yapılmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmesi ilgili çalışmalar kapsamında Karaman Belediye Meclisi’nde alınan 08.08.2017 tarih ve 277 sayılı kararda belirtilen  4937 ada 1 numaralı imar planında ‘Resmi Kurum Alanı’nda kalan parselin daha önce Belediye Meclisinin  05.08.2015 tarih ve 351 sayılı  kararı ile tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla 25 yıl süre ile İl Emniyet Müdürlüğü’ü adına tahsis kararı alındığı görülmüştür. Buna göre söz konusu Gündüz ve Yatılı Bakımevi ve Aile Danışma Merkezi için başka bir arsa belirlenmesi  talebi konusu.

    15- Karaman İli, Merkez İlçe, Şeyh Edabali Mahallesi 2432 ada 1 parsel numarasında kayıtlı İmar Planında ‘Park Alanı’nda kalan parseli ‘Dini Tesis Alanı’ olarak değiştirilmesi, kaldırılacak park alanı yerine ise yine Şeyh Edebali Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2224 ada 1 numaralı imar planında ‘Dini Tesis Alanı’nda kalan alanın ‘Park Alanı’ olacak şekilde imar planı tadilatı yapılmasına ön izin verilip verilemeyeceği, plan tadilatının kim tarafından yaptırılacağı talebi konusu.

    16- Karaman Belediyesi ile dağıtım Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş.şirketi arasında 03/04/2015 tarihinde kazı izni protokolüne istinaden 2018 yılı yapım programı Belediyemiz ilgili müdürlüklerine bilgi ve müsadeleri için iletildiği ve bu kapsamda Üniversite Mahallesine gaz arzı sağlayacak 12-19 bar basınçta işletilecek olan orta basınç çelik şebeke imalatı yapılacağından bahsedilerek söz konusu 4920 ada 1 numaralı parseldeki park alanına doğalgaz bölge regülatörünün  imar planına işlenmesi için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun olarak gerekli ölçeklerde İmar Plan Tadilatına ön izin verilip verilemeyeceği, plan tadilatının kim tarafından yaptırılacağı talebi konusu.

   17- Karaman İli,Merkez İlçe, Siyaser Mahallesi 1759 ada 45 numaralı parsel Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Orman Alanı’nda kaldığı görülmüştür. Ancak plan incelendiğinde ise;1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında gösterilen söz konusu alandaki direk yeri 1759 ada 45 numaralı parsel sınırı ile uyuşmadığı görülmüştür. Plana göre söz konusu direğin bir kısmı ‘Orman Alan’nda bir kısmı ise 15.00 metrelik Taşıt Yolu içerisinde kalmaktadır.Buna göre söz konusu alanda  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun olarak gerekli ölçeklerde İmar Plan Tadilatına ön izin verilip verilemeyeceği, plan tadilatının kim tarafından yaptırılacağı talebi konusu.

18- Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, Yeni Devlet Hastanesinin bulunduğu bölgede yaşanan yoğunluk artışı sebebiyle Akaryakıt ve Servis İstasyonuna ihtiyaç duyulduğundan söz konusu bölgede ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’ ayrılması talep edilmekte olup;  Söz konusu ihtiyaç için Akaryakıt ve Servis İstasyonu amacıyla imar plan tadilatı yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa hangi taşınmazların Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak değiştirileceği ve plan tadilatının kim tarafından yapılacağı konusu.

 19-Karaman Belediye Meclisi’nin 09/01/2018 Tarih ve 29 Sayılı Kararı ile onaylanan; Şeyh Şamil Mahallesi 68 ada 56,57,58 numaralı parsellerde hazırlanan imar planı tadilatına askı süresi içerisinde yapılan itirazların yeniden değerlendirilmesi talebi konusu.

 20- Karaman İli, Merkez İlçe, Urgan Mahallesinde Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2012/1340 Esas numaralı ve 2014/508 sayılı Karara göre ve Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri gereğince şehir içerisinde yer alan hayvancılık tesislerinin kaldırılması gerektiğinden; 13/01/2016 Tarihinde sözleşmesi imzalanan ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması’ kapsamında düzenlenmesi öngörülen alanlardan olan Urgan Mahallesinde 201 ha alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı Çalışmaları 16/11/2016 tarihinde Karaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen katılım toplantısına dahil olan katılımcıların istekleri ve talepleri doğrultusunda hazırlanarak Karaman Belediye Meclisi’nin 07/03/2017 Tarih ve 88-89 Sayılı Kararları ile onaylanmıştı. Söz konusu imar planlarına askı süresi içerisinde  yapılan itirazların yeniden değerlendirilmesi talebi konusu.

21-Seyir Teraslarının bulunduğu alanda toprak yığınları dökülen alanın ‘Park Alanı’ diğer alanların ise ‘Tarım Alanı’nda kalacak şekilde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen gösterimlere uygun gerekli ölçeklerdeki imar plan tadilatı yapılmasına ve tadilatın ise Plan Proje Müdürlüğü’nce  yapılmasına ön izin verilmişti.  imar plan tadilat alanında 10.960 m2 alan park alanından tarımsal niteliği korunacak alana çevrilmesi istendiği ve kaldırılacak eşdeğer yeşil alanın mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması gereken yeni alan gösterildiği taktirde imar planı yapılacaktır denilmektedir.  kaldırılacak eşdeğer yeşil alanın yerine yeşil alan belirlenmesi konusu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285