Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

KARAMAN İLİ ATIŞ POLİGONU  YAPIM VE GENEL ONARIM İŞİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -KARAMAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
banner308

    KARAMAN İLİ ATIŞ POLİGONU YAPIM VE GENEL ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
    İhale Kayıt Numarası    : 2017/629481
1- İdarenin
    a) Adresi    : KAZIM KARABEKİR MAH. ŞEHİT İSA KAHRAMAN               CAD. 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
    b) Telefon ve faks numarası    : 3382131661 - 3382122621
    c) Elektronik Posta Adresi    : karaman@gsb.gov.tr
    ç) İhale dokümanının 
        görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı    : KARAMAN İLİ ATIŞ POLİGONU YAPIM VE GENEL               ONARIM İŞİ
          Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde           bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer    : Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü               Kazım Karabekir Mh. Ş.İsa Kahraman Cad. 70100               KARAMAN
    c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
          yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer    : Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü               Kazım Karabekir Mah. Şehit İsa Kahraman Cad. 70100           KARAMAN
    b) Tarihi ve saati    : 14.12.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 15/07/2011 tarihinde yürürlüğe giren Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ: III. GRUP BİNA İŞLERİ veya III. GRUP BİNA İŞLERİ ile ilgili onarım veya ikmal işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAMAN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
    Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.                           (B.M.17-556)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285