KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü JEOTERMAL KAYNAK ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 6 (Altı) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (Arttırma) USULÜ ile ihaleye çıkarılacaktır.

Madde 2 – İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha

İli                : Karaman                                          Alanı                             : 3.588,50 hektar

İlçesi           : Merkez                                            Muhammen Bedel         : 100.153,96 ₺

Köyü           : İslihisar                                          Geçici Teminat Bedeli   :  20.030,80 ₺

Pafta No     : N30a1, N30a2, N30a4

Erişim No   : 3335259

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

Y (SAĞA)

512200

504000

500300

X (YUKARI)

4139100

4133000

4139000

(Koordinatlar DOM:33,UTM, ED50, 6o) 

2 Nolu Saha

İli                : Karaman                                          Alanı                             : 4.183,46 hektar

İlçesi           : Merkez                                            Muhammen Bedel         : 116.759,11 ₺

Köyü           : Kaşoba                                            Geçici Teminat Bedeli   : 23.351,80 ₺

Pafta No     : N30a1, N30a2

Erişim No   : 3335258 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

500300

503612

505603

506320

512200

X (YUKARI)

4139000

4144635

4145564

4144550

4139100

(Koordinatlar DOM:33,UTM, ED50, 6o) 

 3 Nolu Saha

İli                : Karaman                                          Alanı                             : 3.742,37 hektar

İlçesi           : Merkez                                            Muhammen Bedel         : 104.448,42 ₺

Köyü           : Üçkuyu                                           Geçici Teminat Bedeli   : 20.889,70 ₺

Pafta No     : N30a1, N30a2

Erişim No   : 3335257 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

Y (SAĞA)

512200

506320

509000

509000

513500

513800

515436

X (YUKARI)

4139100

4145500

4145500

4147150

4147200

4147300

4147103

(Koordinatlar DOM:33,UTM, ED50, 6o)  

4 Nolu Saha

İli                : Karaman                                          Alanı                             : 3.401,20 hektar

İlçesi           : Merkez                                            Muhammen Bedel         : 94.926,47 ₺

Köyü           : Madenşehri                                     Geçici Teminat Bedeli   : 18.985,30 ₺

Pafta No     : N30a2

Erişim No   : 3335255

 ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

512200

515436

517893

521600

X (YUKARI)

4139100

4147103

4146808

4143500

 (Koordinatlar DOM:33,UTM, ED50, 6o)

5 Nolu Saha

İli                : Karaman                                          Alanı                             : 4.588,83 hektar

İlçesi           : Merkez                                            Muhammen Bedel         : 128.072,87 ₺

Köyü           : Dinek                                              Geçici Teminat Bedeli   :  25.614,60 ₺

Pafta No      : N30a2, N30a3

Erişim No   : 3334902

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

Y (SAĞA)

521600

516760

512200

X (YUKARI)

4143500

4131471

4139100

(Koordinatlar DOM:33,UTM, ED50, 6o)

 6 Nolu Saha

İli                : Karaman                                          Alanı                             : 4.518,69 hektar

İlçesi           : Merkez                                            Muhammen Bedel         : 126.115,28 ₺

Köyü           : Eminler                                           Geçici Teminat Bedeli   :  25.223,10 ₺

Pafta No     : N30a2, N30a3, N30a4

Erişim No   : 3335283

 ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

Y (SAĞA)

512200

516760

504000

X (YUKARI)

4139100

4131471

4133000

(Koordinatlar DOM:33,UTM, ED50, 6o)                                                                                                                                               

Madde 3- İhale 12/Şubat/2019 Salı günü  saat 14:00’da başlanarak Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince sıraya göre yapılacaktır.(1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman)

Madde 4- İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranacak nitelikler ve şartlar.

a) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli niteliklere ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

Aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

İş bu Şartnameye Konu Jeotermal Kaynak Arama Sahasının ihalesine; Medeni hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan T.C. kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe ait şirketler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, diğer kamu kurum kuruluş ve idareleri katılabilir.

b) İhaleye katılacak istekliler ihale dökümanını satın almak zorundadır.

c) İstekliler ilan metninde ve iş bu şartnamenin 3. maddesinde belirtilen yer, gün, ve saate kadar şartname esaslarına uygun teklifte bulunmak zorundadır.

4- İhaleye girebilmek için Teklif Mektubu ile birlikte verilmesi gerekli belgeler.

a) İsteklinin İhale Dökümanını satın aldığına dair alındı makbuzu (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığının veya pilot ortak adına alınması gerekmektedir.)

b) Başvuru Dilekçesi, Teklif sahibinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge,

c) Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge,

d) Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı  ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge,

4.1 Gerçek kişi olması halinde ;

a) Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

b) Bağlı olduğu Vergi Dairesi, İli ve Vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sânatkar Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru ve teklif mektubu.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

f) Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri,

4.2. Tüzel kişi olması halinde;

a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b)  Şirketin bağlı olduğu Vergi Dairesi, İli ve Vergi numarasını gösterir levha

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

d) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

f) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru ve teklif mektubu.

g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

h) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri,

4.3 Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.4 İsteklinin ortak girişim olması halinde; Ek-3 Forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ve vekaleten ihaleye katılma halinde ihaleye katılanların temsilci olduklarına dair noter tasdikli yetki belgesi.

4.5. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

a) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sânatkar Odası Belgesi; ortaklık temsilcilerinin Noter tasdikli nüfus cüzdan örnekleri ve Noter tasdikli imza sirküleri yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

b) Birden fazla gerçek ve tüzel kişi “İş Ortaklığı” oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı beyannamesinde ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturacak gerçek ve tüzel kişiler taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumludur. İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ve diğer ortakların nam ve hesabına hareket etmeye yetkilidir. Ortaklık beyannamesinde ve sözleşmesinde gösterilecektir.

c) İhalenin iş ortaklığı üzerinde bırakılması halinde, İş ortaklığı ile sözleşme imzalamadan önce Noter tasdikli sözleşmesinin Karaman  İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.

d) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemiştir.

4.6. İhale geçici teminat Makbuz veya Mektubu (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Karaman Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü adına hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

Madde 5- İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. İhale şartnamesi her saha için, 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025  nolu hesabına yatırılacaktır.(Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25) Ayrıca istekliler 11.02.2019 tarihi mesai bitimine kadar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilemez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Madde 6- İhaleye katılmak isteyenlerin  4. maddede istenilen belgelerini  11.02.2019 tarihi mesai bitimine kadar Karaman İl Özel İdaresine teslim edeceklerdir.

Madde 7- Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

İlan olunur.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 18:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285