Karaman İl Sağlık Müdürlüğü

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü

İLAN

KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

YIKIMI YAPILACAK TAŞINMAZIN

S.

No

İL/MAH. /KÖY

MEVKİİ

CİNSİ

ADA /

PARSEL

NO

TOPLAM KAPALI ALANI (M2)

İşin Süresi

İHALE USULÜ

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL)

İHALE GÜN ve SAATİ

1

Karaman /

Kırbağı Mah.

Çukurbağ

Hastane Binası

 2456 Ada 1  Parsel

Tahmini 6.890,00 m2

Yer Teslim Tarihinden İtibaren 60 (Altımış) Gün

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddeleri gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

136.762,11 (Yüzotuzaltıbinyediyüzaltmışiki TL Onbir KRŞ)

13.677,00 (OnüçbinAltıyüzyetmişyediTL’dir)

05/10/2018

15:00

 1. Yukarıda özelliği belirtilen Eski Karamanoğlu Mehmet Bey Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Hurda Karşılığı Yıkım İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası (Hamidiye Mah. 703 Sok. No:13 Merkez/KARAMAN) İhale Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde İdaremizde ücretsiz olarak görülebilir.
  1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
  2. Geçici Teminat Makbuzunu; Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır) yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunu Banka teyit yazısı ile birlikte (Nakit geçici teminatlar, İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Karaman Merkez Şubesinde bulunan TR 25 0001 0001 7735 7050 25 - 5001  IBAN nolu hesabına, ihale adı ve geçici teminat ibaresi belirtilerek yatırılacaktır.) İhale Komisyonuna sunacaktır.
  3. Son altı ay içerisinde düzenlenmiş olan kanuni ikametgâh belgesi,
  4. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  5. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Ayrıca; gerçek kişiler adına vekaleten katılacak kişiler için temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi ve vekâletnameyi sunacaklardır.
  6. Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri ve Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri,
  7. Kamu tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi,
  8. İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin son 3 (üç) ay içerisinde alınmış adli sicil kayıt belgesini,
  9. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ne göre uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
  10. Firmalar son 5 yıl içerisinde kamu veya özel sektörde en az 50.000,00 TL’lik (EllibinTL) yıkım işi yaptığına dair belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
 3. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. İhale Şartnamesi Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminden ihale saatine kadar satın alınabilir. Şartname bedeli 100,00 TL(YüzTürkLirası)  olup, şartnameyi satın almak isteyenlerin bu bedeli Karaman Sağlık Müdürlüğünün hizmet binasındaki vezneye yada Karaman İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Karaman Merkez Şubesi TR 25 0001 0001 7735 7050 25 - 5001  IBAN nolu hesabına yatırmaları, şartname bedelini yatırdıkları dair belgenin ihale saatinden önce sunulması gerekmektedir.
 4. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 5. İhale bilgileri Türkiye genelinde //karaman.ism.saglik.gov.tr/  adresinden görülebilir.
 6. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   

İLAN OLUNUR                 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285