Karaman İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

2017 YILI KÖMÜR DAĞITIMI İHALESİ KARAMAN İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Karaman İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

2017 Yılı kömür dağıtımı ihalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                         : 2017/409135

1-İdarenin
a) Adresi                                              : İmaret Mahallesi 144. Sokak No: 6- 70100-MERKEZ KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası             : 3382136000 – 3382148270
c) Elektronik Posta Adresi                : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı                : Vakfımız tarafından 2017 dönemi yakacak yardımı olarak dağıtılacak 4.000- ton kömürün il merkezi, belde ve köylerdeki vatandaşlarımıza teslim edilmesi işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta   yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :               Karaman İl Merkezi, İl Merkezine Bağlı Belde ve Köyler.
c) Süresi                               :               İşe başlama tarihinden itibaren 150 (Yüzelli)  gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :               İmaret Mahallesi 144. Sokak No:6-KARAMAN
b) Tarihi ve saati                :               24.08.2017 –14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.      

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif  sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karaman İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Muhasebe Birimi adresinden satın alınabilir.

 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel  üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerine bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284