banner358

Karaman Kızılay Şube Başkanlığı

BİNA YAPTIRILACAKTIR KARAMAN KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞI

Karaman Kızılay Şube Başkanlığı
 
KARAMAN KIZILAY HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ kapalı zarf usulü usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İhale Kayıt Numarası               : 2016 /
1- İdarenin;
a) Adresi: Ahiosman Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Eski Belediye Binası Kat : 2 KARAMAN
b) Telefon numarası:0 338 213 11 50
c) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2. İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği türü ve miktarı : 1 ADET HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ,
                                            ( Bodrum + 3 katlı merkezi ısıtmalı asansörlü 1187 mt² alanlı )
b) Yapılacağı Yer : Karaman Merkez Gevher Hatun Mahallesi.
c) İşe Başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 200 takvim günüdür.
3. İhalenin;
a) Yapılacağı Yer : Ahiosman Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Eski Belediye Binası Kat : 2 KARAMAN
b)  Tarihi ve Saati : 20.06.2016 saat : 10:00
4. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılama şartlar ve istenen belgeler.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak İşin tamamı alt yükleniciye yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:
4.3.1.İş Deneyim Belgeleri:
Son 15 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen veya teklif edilen bedelin %50 orandan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi gösterir belgeler.
4.4.Bu ihalede benzeri iş olarak kabul edilecek işler :
27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli RESMİ GAZETE`de yayınlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.1.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ve 100 TL karşılığı satınalınabilir. İhale şartnamesini satın almayan ihaleye katılamazlar.
8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar idare adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
11.Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
12.İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmemez.
13.Diğer Hususlar;
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenmeyecektir.
 
 
Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2016, 17:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285