banner329

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

AKARYAKIT (23000 LİTRE), MADENİ YAĞLAR (240 LİTRE), YAZLIK VE KIŞLIK BEYAZ KAUÇUKLU GRES YAĞLAR (İŞ MAKİNESİ İÇİN) (32 LİTRE), ANTİFRİZ (MAVİ/YEŞİL) (1000 LİTRE) VE AKÜ SAF VE ASİTLİ SULARI (40 LİTRE) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Akaryakıt (23000 Litre), Madeni Yağlar (240 Litre), Yazlık ve Kışlık Beyaz Kauçuklu Gres Yağlar (İş Makinesi İçin) (32 Litre), Antifriz (Mavi/Yeşil) (1000 Litre) ve Akü Saf ve Asitli Suları (40 Litre) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2016/87492
1-İdarenin
            a) Adresi          : YUNUSEMRE YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK HİZMET                     BİNASI ZEMİN KAT 70200 KARAMAN                                                       MERKEZ/ KARAMAN
            b) Telefon ve faks numarası       : 3382262225 - 3382262226
            c) Elektronik Posta Adresi        : imid@kmu.edu.tr
            ç) İhale dokümanının görülebileceği
                internet adresi (varsa)            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
            a) Niteliği, türü ve miktarı          : Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
                          bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
            b) Teslim yerleri            : 1. Kısım İçin; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
                          hizmetlerinde kullanılan araçların ve Üniversitemiz                                   çevre bakımı/düzenlemeleri için kullanılan çapa, tırpan,                 çim biçme makinesi vb. ile jeneratör ve buna benzer
                          makine/ekipmanın yakıt depolarına, özel durumlar
                          gerektiğinde bidon, varil vs. İle 2. Kısım İçin; İdarenin
                          göstereceği yere teslim edilecektir. 3. Kısım İçin;                                               İdarenin göstereceği yere teslim edilecektir.
            c) Teslim tarihi : İşin başlama tarihi : 01.07.2016 İşin bitiş tarihi : 30.06.2017
3- İhalenin
            a) Yapılacağı yer           : K.M.Ü. Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası
                          İhale Odası Kat : 1 KARAMAN
            b) Tarihi ve saati           : 07.04.2016 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, Kısım I de yer alan akaryakıt ürünleri için EPDK tarafından düzenlenmiş bayilik
lisansını yada bu lisansın idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve "Aslı İdarece
Görülmüştür." şerhi taşıyan bir örneğini veya noter tasdikli bir suretini teklif kapsamında sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: Teklif edilen madeni yağlar ve antifrizin ait olduğu madeni yağ lisans sahiplerinin, 10.09.2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik ile yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları piyasaya sunumunu yaptıkları yağlar 12.02.2011 tarih ve 27844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ hükümlerine uyması zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 3.kısmında %10(On )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı K.M.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Satın Alma Birimi) Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası KARAMAN adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar K.M.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Satın Alma Birimi) Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                   (B.M.16-113)
Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2016, 17:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285