Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

KARAMAN  VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

         Aşağıda belirtilen 1 adet taşıtın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Karaman İmaret Mahallesi 144 sokak No:6 adresinde bulunan   Karaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda, karşısında gösterilen tarih ve saatde İhale Komisyonunca yapılacaktır.
        1- Taşıt satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
       2- Şartname mesai saatleri içerisinde Vakıf Binasında ücretsiz olarak görülebilir.
       3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
           a-) Geçici Teminat Makbuzunu; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri  banka teyit yazısı ile birlikte)
          b-) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 
          c-) Tebligat için  Türkiye' de adres göstermeleri, (Tebligat adresi ikamet veya işyeri adresinden farklı ise)
          d-) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu  yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından  veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak  veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş  imza sirküleri veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise,  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
      4- Posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
      5-  Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.
      6 - Ortak girişim ve hisseli olarak ihalelere teklif verilemez.
      7 - Araçların satış bedeli üzerinden vergi mevzuatında belirtilen oranda ayrıca KDV alınacak ve araçlar hali hazır durumu ile teslim edilecek olup, her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.   
      8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
      9 -  İhale bilgileri, Karaman Valiliği resmi web  sitesinden ( //www.karaman.gov.tr ) adresinden öğrenilebilir.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRIN
S.No. PLAKA  MODELİ MARKASI CİNSİ MOTOR NO ŞASE NO TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜN VE  SAATİ
1 70 ED 065 2004 Ford Transit Connect Kamyonet 3J35708 NMOUXXTTPU3J35708 12.500,00 2.000,00 16.04.2018 14:00
İ L A N     O L U N U R
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285