banner358

T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ

2017/10111 ESAS

T.C.  KARAMAN İCRA DAİRESİ

T.C.

KARAMAN İCRA DAİRESİ

2017/10111 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karaman/Merkez, ÇoğluKöyü, Köyiçi Mevki, 1.196,00 m2 alanlı, 0 Ada 2138 Parsel Nolu Avlulu Kerpiç Ev vasıflı taşınmaz.

ADRES: Karaman İli, Merkez İlçesi, Çoğlu Köyü, No:56

İMAR DURUMU: Keşfe konu 2138 Nolu Parsel, Belediye sınırları dışında, Çoğlu köy yerleşik alanı içerisinde konumlu olup, alt ölçek planı bulunmamaktadır. Kadastral yola cephesi mevcuttur. Yapılaşma koşulları Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenmektedir. Buna göre keşfe konu taşınmazın yapılaşma koşulları aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekildedir:

Madde 57- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır. İnşa edilen yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valiliklerce belirlenir.

Madde 19/2 - Her hal-kârda yapılacak binanın taban alanı kat sayısı % 40'ı aşamaz. RUHSAT/İSKAN/MİMARİ PROJE: İl Özel İdaresi?nde yapılan incelemede taşınmaza ait herhangi bir ruhsat, iskan ve mimari projeye rastlanmamıştır.

ARSA BİLGİLERİ: Keşfe konu 0 Ada 2138 Parsel nolu taşınmazın kadastral paftaları ve yerinde yapılan tespitlere göre, kenar çizgileri düzgün olmayan, yaklaşık dikdörtgen biçiminde, topografık olarak düz bir arazi üzerinde konumludur. Elektrik, yol ve su altyapılarından istifade edebilmektedir. Batı, güney ve doğu yönden yola cepheli köşe parseldir. 1.196,00 m2 alana sahiptir. Parselin cephe aldığı imar yolları yerinde mevcut olup stabilizedir.

Parselin güney, doğu ve batı cephesi taş ve tuğla yığma bahçe duvarı ile çevrili olup, kuzey kenarı herhangi bir sınırlayıcı ile çevrili değildir. Parsel girişi batı cephesinden sağlanmakta olup, parsel içi boş zeminler toprak satıhlıdır. Güneyinde bir bölümü kerpiç ayırıcı duvar ayrıca bölünmüştür. BİNA BİLGİLERİ:

Parselin kuzeybatı köşesinde, L biçiminde, tek katlı, -60 m2 alanlı, -50-60 yaşlarında mesken olarak inşa edilmiş ancak halihazırda kullanılmayan, mesken nitelikli kerpiç yapı bulunmaktadır. Dış cephesi kerpiç sıvalı, pencereleri ahşap doğramadır. Yapı ekonomik ömrünü doldurmuş, aşınma payı yüksektir.

Parselin batı kenarında, ~8 m2 alanlı, kerpiç tek katlı müştemilat bulunmaktadır.

Parselin doğu ve orta kesimlerinde tek katlı, kerpiç, ekonomik değeri bulunmayan atıl vaziyette yapı ve duvar kalıntıları bulunmaktadır.Mülkiyet Durumu: Taşınmazın dosyasına ibraz edilen tapu kaydı incelemesinde taşınmazın mülkiyetinin 15/46 hisse ile borçluya ait olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti               : 9.496,00 TL      KDV Oranı : %18

1. Satış Günü: 02/05/2019 günü 10:00- 10:10 arası

2. Satış Günü: 27/05/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

2 NOLU TAŞINMAZIN  

Özellikleri: Karaman İl, Merkez İlçe, 141 Ada, 4 Parsel, ÇOĞLU Mahalle/Köy,

TAPU KAYITLARI: Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında Karaman İli, Merkez ilçesi, Çoğlu Köyü, 141 Ada 4 Parsel numaralı 1.515,00 m2 alanlı ARSA niteliğindeki taşınmazdır. Üzerinde yapılar bulunmaktadır.

ADRES: Karaman İli, Merkez İlçesi, Çoğlu Köyü, No: 190

İMAR DURUMU: Keşfe konu 141 Ada 4 Nolu Parsel, Belediye sınırları dışında, Çoğlu köy yerleşik alanı içerisinde konumlu olup, 1/1000 ölçekli imar planı bulunmaktadır. 442/3367 Sayılı Köy Kanunu kapsamında planlı alana dahil edilmiş olup, İl Özel İdaresinde incelenen paftasına göre, Ayrık Nizam 2 Kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılaşma koşullarında Konut Alanı lejantında kalmaktadır. İl Özel İdaresi tarafından alman karar gereğince ve plan notlarına göre, ihtiyaç duyulması halinde ahır vb yapıların yapılmasına da müsaade edilmektedir.

ARSA BİLGİLERİ: Keşfe konu 141 Ada 4 Parsel nolu taşınmazın kadastral paftaları ve yerinde yapılan tespitlere göre, yaklaşık dikdörtgen biçiminde, topografık olarak düz bir arazi üzerinde konumludur. Elektrik, yol ve su altyapılarından istifade edebilmektedir. Güney ve doğu yönlerden yola cepheli köşe parseldir. 1.515,00 m2 alana sahiptir. Parselin cephe aldığı imar yolları yerinde mevcut olup stabilizedir.

Parselin güney, doğu ve batı cephesi taş ve tuğla yığma bahçe duvarı ile çevrili olup, kuzey kenarı herhangi bir sınırlayıcı ile çevrili değildir. Parsel girişi güney cephesinden sağlanmaktadır. Parsel içi boş zeminler toprak satıhlıdır. Güneyinde bir bölümü kerpiç ayırıcı duvar ayrıca bölünerek hayvan ağılı olarak kullanılmaktadır.

BİNA BİLGİLERİ:

Tapu kayıtlarında Arsa olarak kayıtlı olmasına karşın, mahallinde parsel üzerinde farklı niteliklerde birden fazla yapı bulunduğu ve yapıların halihazırda kullanılmamakta olduğu tespit edilmiştir.

1-Parselin batı yönden komşu parseli olan 141/5 parsel üzerindeki mesken nitelikli yapının az bir kısmı ile veranda kısmı keşif konusu 141/4 parsel üzertnde kalmaktadır. Bu yapı değerleme dışı tutulmuştur.

2-1 Nolu yapının bahçesi içerisinde, -20 m2 alanlı, tek katlı kerpiç yapıda, aşhane nitelikli yapı bulunmaktadır.

3-Parselin güney kenarında, -30 m2 alanlı, hayvan ağılı olarak kullanılan tek katlı kerpiç yapı ' bulunmaktadır. -10 yaşında, basit yapılıdır. Kapısı demir doğrama, çatı örtüsü alüminyum saçtır.

4-Parselin doğu kenarında orta kesiminde, 140 m2 alanlı, hayvan ağılı olarak kullanılan tek katlı kerpiç yapı bulunmaktadır. -40 yaşında, 1A yapı sımfındadır. Çatı örtüsü kiremittir.

5-Parselin kuzeydoğu köşesinde, -95 m2 alanlı, hayvan ağılı olarak kullanılan tek katlı kerpiç yapı bulunmaktadır. -40 yaşında, basit yapılıdır.

Kıymeti               : 36.333,00 TL                  KDV Oranı : %18

1. Satış Günü: 02/05/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü: 27/05/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, , artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10111 başvurmaları ilan olunur.18/02/2019

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285