Yüksek Öğretim Kurumları KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

26 KALEM SPOR MALZEMESİ ALIM İŞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİSAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Yüksek Öğretim Kurumları KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

26 Kalem Spor Malzemesi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/123944

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yunus Emre Yerleskesi 70200 Merkez/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

3382262073/3382262112 - 3382262074

c) Elektronik Posta Adresi

:

sks_satinalma@kmu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

26 Kalem Spor Malzemesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Deposu Yunus Emre Yerleşkesi 70100 Merkez/KARAMAN

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını takip eden ilk takvim günü işe başlanır ve 30 (Otuz) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Binası Çalıştay Salonu Yunus Emre Yerleşkesi KARAMAN

b) Tarihi ve saati

:

11.04.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

24. kısım Atlama Masası (1 Adet) için katalog diğer bütün malzemeler için numune teslim edilecektir.

İdareye teslim edilen numuneler ve katolog teknik şartnameye uygunluk yönünden değerlendirilecek olup uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teklif edilecek bütün ürünlere ilişkin numuneler üzerinde şeffaf poşetler içerisinde sıra numaraları, ürün adı ve firma adını belirten etiket yapıştırmak suretiyle mesai saatleri içinde ve ihale saatinden en az 30 dakika saat öncesine kadar (11.04.2018 tarihi, saat 10:30 'a kadar) bir tutanakla idareye teslim edilecek olup, teslim edilen numuneler mal tesliminden sonra isteklilere iade edilecektir.Tekstil grubundaki malzemelerin etiketlerinde kumaş özellikleri belirtilmiş olmalıdır.Teslim edilen katologta teknik özellikler, marka ve model belirtilmiş olmalıdır. Sadece resim kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Binası Satınalma Birimi Yunus Emre Yerleşkesi KARAMAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Binası Satınalma Birimi Yunus Emre Yerleşkesi KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285