15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız A.İ.H.L. Müdürlüğü

15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız A.İ.H.L. Müdürlüğü

İHALE İLANI

15 TEMMUZ ŞEHİT MUHAMMED YALÇIN KIZ A.İ.H.L. MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN:

Okulumuz yatılı öğrencilerinin muhtelif mal ve hizmet alımı 4734 Kamu İhale Kanunun 19.Maddesince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin;

a)Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Ereğli Yolu üzeri 3ç. Km No.94 Karaman

b)Telefon veya faks numarası: 338 214 08 35

c)İhale Dökümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İHALE KONUSU MALIN, HİZMETİN 3- İHALENİN

a) Niteliği, türü ve miktarı b) Teslim yeri c) Teslim tarihleri a) Yapılacağı yer b) Tarihi ve saati İhale kayıt no

ET VE ET ÜRN

ALIMI MAL ALIMI 4 Kalem 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü 05.02.2018 08.06.2018 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü 17.01.2018 10:00 2018 8261

KURU GIDA MAL ALIMI 56 Kalem 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü 05.02.2018 08.06.2018 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü 17.01.2018 13:30 2018 6582

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi; 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu;

4.1.4.. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat;

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı idarenin adresinde görebilir ve 50 TRY (ELLİ-TRY) karşılığı 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Ereğli Yolu üzeri 3ç. Km No.94 Karaman

Adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif edilen bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olacaktır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-Diğer Hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Alime KAYA

Okul Müdürü

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285