Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

T.C KARAMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU       

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

İLAN
 
              Ceza Muhakemesi Kanuna Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca Komisyonumuzca 2017 yılı için düzenlenecek olan bilirkişi listesinin oluşturmasına esas olmak üzere aşağıda uzmanlık dalları yazılı alanlarda bilirkişi tespitine ihtiyaç duyulmuştur.
             
   1.BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANLARI
 

1- 2863 Sayılı Kanun Uzmanı (Kültür ve Tabiat Varlıkları) 16- Mali Müşavir-Muhasebeci
2- 6136 Sayılı Kanun Uzmanı (Ateşli silahlar ve Bıçaklar) 17- Mülk Bilirkişisi
3- Arkeolog 18- Olay Yeri İnceleme Uzmanı(Bilgisayarda Kroki Çizebilen)
4- Bilgisayar Kayıt ve Döküm 19- Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi
5- CD-DVD ve Harddisk,telefon, mesaj kayıt çözücü Bilirkişi 20- Pedagog
6- Çevre Mühendisi 21- Polis Memuru
7- Elektrik-Elektronik Mühendisi/ Teknikeri 22- Psikolog
8- Eczacı 23- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
9- Fotoğrafçı-Kameraman 24-  Trafik Bilirkişisi
10-Ziraat Mühendisi/Teknikeri 25- Trafik Hasar Tespit Uzmanı
11- Harita Mühendisi 26-Trafik Kusur Tespit Uzmanı
12- Tapu Kadastro - Fen Bilirkişisi 27- Jeoloji Mühendisi
13- İnşaat Mühendisi /Teknikeri 28- Kaçakçılık (Tütün -  Tütün Mamulleri ve Alkol)
14- İş Güvenliği ve İş Sağlığı Uzmanı 29- Sosyal Hizmet Uzmanı
15- İtfaiyeci 30- Makine Mühendisi/Teknikeri

              


  2.LİSTEYE KABUL ŞARTLARI
 
            1) Gerçek kişilerin;
            a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
            b) Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmaması,
            c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,
            d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve ihale alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
            e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
            f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyetini icra etmesi,
            g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
            2) Tüzel kişilerin;
            a) Halen faaliyetine devam ediyor olması,
            b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.                                                       
            3. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
            Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
            Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler 03 Ekim 2016 tarihinden 31 Ekim 2016 tarihine kadar komisyona dilekçe (başvuru formu) ile başvurur. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
           
            4. BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
            a) Nüfus cüzdanı örneği,
            b) Karaman il çevresinde oturduğu ya da bu ildeki mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
            c) Adli sicil kaydı,
            d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
            e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
            f) İki adet vesikalık fotoğraf
            Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.
            Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.
 
            5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
            Başvurular komisyonumuzca 10 Kasım 2016 tarihine kadar değerlendirilerek kabul-ret kararına ilişkin liste 17 Kasım 2016 tarihinde Karaman Adliyesi ilan panosuna asılarak 7 gün süreyle ilan edilecektir. Bilirkişilik başvuruları kabul edilenlerin yeminleri 29 Kasım 2016 günü saat 09:30’da Karaman Adliyesi'nde yaptırılacaktır.
            İlan olunur.
 
 

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2016, 17:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284