Ermenek Devlet Hastanesi

ERMENEK DEVLET HASTANESİ YÖNLENDİRME VE TANITIM SİSTEMLERİ ALIMI KARAMAN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ermenek Devlet Hastanesi
ERMENEK DEVLET HASTANESİ YÖNLENDİRME VE TANITIM SİSTEMLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/332800
1-İdarenin
a) Adresi : PİRİREİS MH. ATATÜRK CD. 19 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası : 3382265544 - 3382144624
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 68 KALEM YÖNLENDİRME VE TANITIM SİSTEMLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ERMENEK DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : YÜKLENİCİ KENDİSİNE İHALE EDİLEN MALLARIN TAMAMINI SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANMASINDAN İTİBAREN , TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE ERMENEK DEVLET HASTANESİ MUAYENE KOMİSYONUNA TESLİM EDECEKTİR. MONTAJ VE KURULUM İŞLERİ MUAYENE KOMİSYONUNCA UYGUNLUK VERİLDİKTEN SONRA YÜKLENİCİ TARAFINDAN İDARENİN BELİRLEDİĞİ YERLERE YAPILACAKTIR. SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN 30 GÜN İÇERİSİNDE İŞİN BİTİRİLMESİ VE TESLİMİ YAPILACAKTIR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KARAMAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 20.09.2016 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-) TEKLİF  EDİLEN  ÜRÜNLERLE İLGİLİ İMALAT KAPASİTE BELGESİ, İMALATA YETERLİLİK BELGESİ, YERLİ MALI BELGESİ(HANGİ KALEME VERİLDİĞİ  ÜZERİNE YAZILMALIDIR), KAPASİTE RAPORU, SANAYİ SİCİL BELGESİ VE TSE BELGELERİ TEKLİF DOSYASI İLE SUNULACAKTIR. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-) İstekliler Teknik çizim projesinde ve Teknik Şartname ihtiyaç listesindeki Sıra Numaraları Ek-16(
Zemin Kat at―üst  çıtalan ve yan bordürü ile birlikte),17-18-26-28-35 olan ürünlerden 1 er adet ihale
saatinden önce getirirek tutanak ile komisyona teslim edeceklerdir. Getirilen örneklerin tümüyle
teknik şartnameye uygunluğu esastır Numunelerin bazı kısımlarının eksik olması veya hic mevcut
olmamasıdurumunda  daha sonra tamamlama isteği kabul edilmeyecektir.  İhale esnasında Hastane idaresi
istenilen numunelenn teknik şartnameye uygunluğunu kontrol edecek, ölçüleri  ve diğer teknik
özellikleri, ürünlerin  sökülüp  takılmasını isteyerek kontrol edecektir.

2-) Teklif edilen sistemin teknik şartnameye uygunluğunu taahhüt etmek icin Teknik Şartnameye
Uygunluk Belgesi verilecektir. Bu belge isteklinin  antetli  kağıdına yazılmış ve firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. İhale dosyasında sunmalıdır.

3-) Sistemin teslim tarihinden itibaren en az 10 (On) yıl boyunca onarım, yedek parça değişimi, yedek
parca ve teknik servis hizmeti satıcı firma tarafından sağlanacaktır. Sistem teslim tarihinden itibaren
en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Garantl suresi icinde, mal, malzeme, montaj, isçilik, servis,… vb. ücretsiz sağlanacaktır.Bu konuda taahhutnamevenlmelidir. İhale Dosyasında sunulmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAMAN İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİM adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI KARAMAN SANAYİ SİTESİ ŞB. TR71 0001 2001 3090 0005 1000 05 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2016, 17:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284