İHALE İLANI

​​​​​​​NECİP FAZIL KISA KÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

NECİP FAZIL KISA KÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Okulumuz yatılı öğrencilerinin 2019 -2020 yılı 6 kalem muhtelif Yiyecek Alımı işi 4734 Kamu İhale Kanunun 19. Maddesince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin;

a) Adresi: ÜNİVERSİTE MH. Şehit Muhammet YALÇIN BulvarıI NO: 5/ 70100 KARAMAN

b) Telefon veya faks numarası: 338 228 05 38–338 228 04 77

2  -      İhale Konusu Malın; Hizmetin

3  -   İhalenin

İhale

Türü

Niteliği

Miktarı

Teslim Yeri

Teslim

İşin

Yapılacağı

Kayıt

Yapılacağı Yer

Tarihi

Süresi

Yer

Tarih

Saat

No, su

EKMEK

YİYECEK

1 Kalem

NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.09.2019

31.05.2020

9 AY

Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman

27.06.2019

09:00

 2019 / 284295

TATLI VE UNLU MAMÜLLERİ

YİYECEK

4 Kalem

NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.09.2019

31.05.2020

9 AY

Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman

27.06.2019

09:30

2019 / 284298

BEYAZ VE KIRMIZI ET

YİYECEK

7 Kalem

NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.09.2019

31.05.2020

9 AY

Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman

27.06.2019

10:00

2019 / 284299

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

YİYECEK

14 Kalem

NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.09.2019

31.05.2020

9 AY

Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman

27.06.2019

10:30

2019 / 284300

KURU GIDA

YİYECEK

35 Kalem

NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.09.2019

31.05.2020

9 AY

Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman

27.06.2019

11:30

2019 / 284301

SEBZE VE MEYVE

YİYECEK

29 Kalem

NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.09.2019

31.05.2020

9 AY

Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman

27.06.2019

14:00

2019 / 284302

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kıstas belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284