banner286

Karaman Polisevi Şube Müdürlüğü

KARAMAN POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KONAKLAMA BÖLÜMÜ ODALARININ VE  ODA İÇİNDEKİ BANYO VE TUVALETLERİNİN BAKIM ONARIMI KARAMAN POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Karaman Polisevi Şube Müdürlüğü

    Karaman Polisevi Şube Müdürlüğünün konaklama bölümü odalarının ve oda içindeki banyo ve tuvaletlerinin bakım onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
    İhale Kayıt Numarası    : 2018/162682
1- İdarenin
    a) Adresi    : CUMHURİYET MH. EREĞLİ CAD. 14 70000 MERKEZ/KARAMAN
    b) Telefon ve faks numarası    : 3382124726 - 3382127163
    c) Elektronik Posta Adresi    : karamanpolisevi@hotmail.com
    ç) İhale dokümanının 
        görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı    : Karaman Polisevi Şube Müdürlüğünün konaklama bölümü odalarının ve oda               içindeki banyo ve tuvaletlerinin bakım onarımı işi detaylı bilgi teknik şartnamede              belirtilmiştir.
          Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden           ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer    : Karaman Polisevi Şube Müdürlüğü
    c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
          yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer    : Cumhuriyet Mahallesi Ereğli Caddesi No:14
    b) Tarihi ve saati    : 18.04.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ'nin B/III grubundaki işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karaman Polisevi Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Polisevi Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
    İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                                                                               (B.M.18-169)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285