Bölge Müdürlüğü 3. Bölge Konya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

Konya İli Tarihi Akköprü - I  Köprüsü,  Tarihi Şadiye Köprüsü, Tarihi Ilgın (Güneydere) Köprüsü Ve  Karaman İli, Tarihi Deliçay Köprüsü Röleve, Restitüsyon Ve Restorasyon  Projeleri İle Mühendislik Hizmetlerinin  Temini İşi

Bölge Müdürlüğü 3. Bölge Konya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
İhale Kayıt Numarası : 2016/308906
1 - İdarenin
a) adresi : HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESI NO:151 42300 SELÇUKLU/KONYA
b) telefon ve faks numarası : 3322242700 - 3322356499
c) elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
 
2 - İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı
:  
Proje ve Mühendislik Hizmeti Alımı
 
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Konya, Karaman
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016     10:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
4.1.4 Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5 Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz taahhütü ,
4.1.8 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
4.1.9 Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bu kapsamda belge istenmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyim belgeleri
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.
4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
        Adet     Pozisyonu              Mesleki Unvanı                                Mesleki Özellikleri
1    Proje Şefi               Rest.Uzm.Y.Mimar/ Mimar          En az 5 yıl deneyimli
1           -                    İnş.Yük.Müh. / İnş.Müh.           En az 5 yıl deneyimli              
1            -                       Sanat Tarihçisi                                     Konusunda en az 3 yıl deneyimli
             1            -                    Topoğraf                                                   Konusunda en az 3 yıl deneyimli
Bu teknik elemanlardan mimar/yüksek mimar için ihale tarihinden en az 5 yıl önce restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış olması veya miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması şartı aranır. Sanat tarihçi ve topograf için en az üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir.  Bu kapsamdaki teknik personel için teknik personel taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan isteklinin işin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak teknik personele ait belgelerin, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde idareye sunması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan eserlerin Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış Restorasyon uygulama Projeleri kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. Uygulama işlerine ait alınmış benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri 1/10 oranında değerlendirmeye alınacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir  ve 150,00 Türk Lirası karşılığı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği- Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Selçuklu / KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdareden satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği- Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. . (Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarındaki geçerlilik tarihi,  20.11.2016  tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir)
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
15- İşin süresi 100 (yüz) gündür.
16. K.D.V. istisna uygulamasına ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyulacaktır.
17.İsteklilerin kendisi veya temsilcileri ihale dokümanını ihale tarihinden en az üç gün önce (19.08.2016 Tarihi ve Saat : 16:00'a kadar) satın almaları zorunludur. (İlgili yönetmelik madde 17)

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2016, 16:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284