KARAMAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİYOSİDAL ÜRÜN

KARAMAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Biyosidal Ürün alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a)    Adresi
b)    Telefon ve faks numarası
c)    Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
2019/295952
Hamidiye Mh. 1903 Sk. No:3 Eski Kamyon Garajı Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
3382264073 - 3382264161
[email protected]
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b)    Teslim yeri
c)    Teslim tarihi
-Açık alan ULV uygulamasında kullanılacak insektisit- 4000tl -Sivrisinek ve karasinek mücadelesinde kullanılacak larvasit-2500lt -Karasinek mücadelesinde kullanılacak insektisit-1500lt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Karaman Belediyesi Kirişçi Mah. Atatürk Bulvarı No:79 70100 KARAMAN Belediye Hizmet Binası 1. Kat İhale Salonu
b) Tarihi ve saati
22.07.2019 - 10:30
4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.    Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)    İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b)    Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
1
 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)    Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)    Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)    Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d)    Adayın    veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1.    Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a)    Ürün    Garanti Belgesi olacaktır.
b)    Aktif    Madde Garanti Belgesi olacaktır.
c)    Ürün    Güvenlik Belgesi(MSDS) olacaktır.
4.3.2.2.    Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)    İlacın    T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere imal ve ithaline izin verilmiş olmalıdır. İlaca ait Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi olacaktır.
b)    İlaca    ait Türkçe Etiket Örneği olacaktır.
4.3.3.    Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlere ait teknik özelliklerini gösteren katalogların ihale dosyasına konması zorunludur.
5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Sivrisinek ve Karasinek ULV mücadelesinde kullanılacak insektisitin ve Larvasit uygulamalarında kullanılacak insektisitin hektar maliyet; T.C. Sağlık Bakanlığınca onaylı etiketinde önerilen doza göre hesaplanacak ve hektar maliyeti en düşük olan ilaç alınacaktır. (Larvasitte Sivrisinek temiz su dozu ULV uygulamasında ise sivrisinek dozu üzerinden hesaplama yapılacaktır.) Maliyet= 1 Litre ilaç Fiyatı (TL)/ 1 Litre ilaçla ilaçlanabilecek alan (ha)
Karasinek mücadelesinde kullanılacak insektisitin hektar maliyeti; T.C. Sağlık Bakanlığınca onaylı etiketinde önerilen doza göre hesaplanacak ve m2 maliyeti en düşük olan ilaç alınacaktır.(Karasinek dozu üzerinden hesaplama yapılacaktır. Maliyet=1 litre ilacın fiyatı (TL)/1 litre ilaçla ilaçlanabilecek alan(m2)
6.    Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.    İhale dokümanının görülmesi:
7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Belediyesi Kirişçi Mah. Atatürk Bulvarı No:79 70100 KARAMAN Belediye Hizmet Binası 3. Kat İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
2
 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.    Diğer    hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
3

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284